👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله شمع کوبی و عایق کاری در ساختمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله شمع کوبی و عایق کاری در ساختمان

مقاله شمع کوبی و عایق کاری در ساختمان

مقاله شمع کوبی و عایق کاری در ساختمانچکیده :

شمع ها اغلب اوقات علاوه بر بار قائم تحت اثر نیروهای جانبی و لنگر خمشی قرار دارند. برای مثال در سازه

اسکله ها و در جائیکه نیروی حاصل از پهلو گیری و ضربه کشتی به شمع های نگهدارنده آن وارد می شود. در سازه

های فرا ساحل که تحت اثر نیروی امواج و جریان های دریایی قرار دارند، در سازه های حایل که توسط شمع ها

نگهداری می شوند، در سازه های بلند که نیروی باد به آنها وارد می شود و سازه های مستقر در روی شمع ها در

مناطق زلزله خیز.

چنانچه نسبتنیروهای جانبی به نیروهای قائم اعمال شده به شمع کوچکباشد از نیرو های جانبی صرفنظر می شود

در غیر اینصورت تحلیل شمع تحت اثر بار جانبی الزامی بوده و بایستی با روش های مناسب اثر بار جانبی بر رفتار

شمع تحلیل شود.

Geo-Slope، کلید واژه ها: شمع ، المان محدود ، خاكلایه ای ، نیروی افقی

چکیده :شمع ها اغلب اوقات علاوه بر بار قائم تحت اثر نیروهای جانبی و لنگر خمشی قرار دارند. برای مثال در سازهاسکله ها و در جائیکه نیروی حاصل از پهلو گیری و ضربه کشتی به شمع های نگهدارنده آن وارد می شود. در سازههای فرا ساحل که تحت اثر نیروی امواج و جریان های دریایی قرار دارند، در سازه های حایل که توسط شمع هانگهداری می شوند، در سازه های بلند که نیروی باد به آنها وارد می شود و سازه های مستقر در روی شمع ها درمناطق زلزله خیز.چنانچه نسبتنیروهای جانبی به نیروهای قائم اعمال شده به شمع کوچکباشد از نیرو های جانبی صرفنظر می شوددر غیر اینصورت تحلیل شمع تحت اثر بار جانبی الزامی بوده و بایستی با روش های مناسب اثر بار جانبی بر رفتارشمع تحلیل شود.Geo-Slope، کلید واژه ها: شمع ، المان محدود ، خاكلایه ای ، نیروی افقی

یکی از مهمترین مسائل روز در سازه ها بحثپایداری آنها در طول مدت بهره برداری می باشد که اهمیت این موضوع

در سازه های دریایی به دلیل عوامل مخرب دریا و هزینه ساخت و نگهداری بیشتر, بیشاز بیشمهم جلوه می

کند. استفاده ازشمعهای بتنی پیشتنیده سانتریفوژ که بصورتپیشساخته تهیه می شوند از جمله روشهای افزایش

طول عمر سازه های دریایی است که متاسفانه در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. درگذشته از این نوع

شمعها در کشور استفاده شده است لیکن تا مدتها بکارگیری آنها درکشور به دلایلی چند متوقف بوده استو

خوشبختانه هم اکنون مجددا مورد توجه قرارگرفته است.

برخی از مزایای این نوع شمعها عبارت است از:

تحت اثریکفرایند دوران شکل می گیرد طی فرایند مذکور نسبت آب به سیمان کاهشیافته PHC الف) شمع های

و به همین دلیل مقاومت بتن بالا می رود.

قابلیت نصب در زمان کوتاه را دارا می باشد وبعد از اینکه از دستگاه بخار تحت فرایند عمل PHC ب) شمع های

آوری خارج شدند.

770 (kg/cm پ)مقاومت بالای بتن تاحدود( 3

ج) مقاومت انعطاف پذیر

د) مقاومتپیچشی مناسبتحت اثر عملیات کوش

و......

مادر این مقاله برآنیم بابررسی نحوه ساخت و مزایای این نوع شمعها دریچه ای نو در بکارگیری آنها بگشاییم.

کلمات کلیدی: شمع- پیشتنیده- سانتریفوژ- سازه های دریایی

 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاسخ تشریحی سؤالات کتاب اقتصاد خرد محسن نظری پروژه بررسی نحوه اجرای پی و اسكلت فلزی ساختمان امنیت شبكه های كامپیوتری دانلود پروژه جاوا اسکریپت پاورپوینت بیمارستان دوستدار مادر