👈 فروشگاه فایل 👉

نقش هوش معنوی و خود کارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقش هوش معنوی و خود کارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان

دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه كارشناسی ارشد نقش هوش معنوی و خود کارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان به همراه فهرست منابع و مواخذ در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

نقش هوش معنوی و خود کارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان 

دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه  كارشناسی ارشد

نقش هوش معنوی و خود کارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان به همراه فهرست منابع و مواخذ 

در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

خلاصه قسمتی از متن پایان نامه:

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

انگیزش متغیری فرضی است كه روانشناسان تربیتی بود و نبود و درجات آن را در دانش آموزان از راه مشاهدة رفتار و یا نمرات درسی در فضای آموزشی استنباط میكنند (ریو ،2005). منظور از انگیزة پیشرفت میل یا اشتیاق برای كسب موفقیت و شركت در فعالیتهایی است كه موفقیت در آنها به كوشش و توانایی شخص وابسته است. (اسلاوین ، 2006، ترجمه: سیدمحمدی،1385 ).

 پیاژه، یكی از طرفداران روانشناسی تحولی، معتقد است كه تغییرات در تحول شناختی  تدریجی است و هرگز ناگهانی اتفاق نمیافتد (شریفی درآمدی، 1380). عوامل انگیزشی و شناختی از جمله عوامل درون فردی مؤثر بر یادگیری محسوب می شوند. روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از دیرباز به بررسی تأثیر عوامل انگیزشی در یادگیری و عملكرد دانش آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشته اند (لینن برینك و پنتریچ  ،2002، به نقل از محسن پور).

خودكارآمدی ، یكی از مفاهیم مورد تأكید در نظریه های یادگیری است . خودكارآمدی به قضاوت فرد در مورد توانایی های خود برای انجام موفقیت آمیز یك تكلیف یا كار گفته می شود. (وولفلک و همکاران ، 2004؛ به نقل از سیف ،1387).

به نظر بندورا خودكارآمدی، به نقش اعتماد، اطمینان و عزّت نفس فرد نسبت به تواناییهایش در انجام رفتار نا خواسته شده از وی تأكید دارد (بندوراو آدامز ،2002) باورهای خودكارآمدی تعیین می كند كه افراد تا چه اندازه برای فعالیت های خود انرژی صرف میكنند و تا چه میزان در برابر موانع مقاومت می نمایند.(پاجاراس  و شانك ،2001 ؛ به نقل از زینلی پور و همکاران، 1388).

خودكارآمدی بر رفتار فرد بسیار تأثیرگذار است . به عنوان مثال، دانش آموز دارای خودكارآمدی سطح پایین ممكن است حتی برای یك امتحان خودش را آماده نكند ؛ زیرا فكر میكند كه هر اندازه زحمت بكشد، فایده ای نخواهد داشت (سانتروك ،2004؛ به نقل از سیف، 1387). در مقابل، شخص برخوردار از خودكارآمدی سطح بالا در انجام كارها امیدوارتر و موفق تر است . بدین ترتیب، یادگیری ما به وسیله ی خودكارآمدی سطح پایین محدود می شود و به وسیله ی خودكارآمدی سطح بالا افزایش می یابد (سیف، 1387) بنابراین، خودكارآمدی اطمینانی است كه شخص، رفتار خاص را با موفقیت به اجرا می گذارد و انتظار نتایج به دست آمده را دارد (بندورا و اس چاک ،2005).به طور كلی هنگامی كه افراد بر این باور باشند كه قابلیت ها و تواناییهای لازم برای انجام كار یا فعالیتی را دارند، برای انجام آن تكلیف وقت بیشتر ی صرف میکنند و در نهایت به نتایج بهتری دست پیدا خواهند كرد . ادراك افراد از خود، بر تفكر، انگیزش، عملكرد و هیجانات فرد تأثیر می گذارد(پروین،1374؛به نقل از زینلی پور و همکاران، 1388) گرین، میلر، كروسن و آكی (2004، به نقل از بختیارپور و همکاران،1389 ) خودكارآمدی را عاملی مهم در پیش بینی عملكرد تحصیلی در حوزه های خاص قلمداد كردند.ولتز (2004؛ به نقل از بختیارپور و همکاران، 1389) در مطالعه ای نشا ن داد كه خودكارآمدی، با سطوح بالای بهره گیری از راهبردهای شناختی و فراشناختی و هم چنین پایداری در انجام دادن تكالیف درسی رابطه ی معناداری دارد. نتایج پژوهش های پنتریچ و دیگروت نشان داد كه شركت كنندگانی كه آموزش خودكارآمدی را دیدند نسبت به گروه كنترل از عملكرد تحصیلی بهتری برخوردار بودند.

از سوی دیگر، یكی از عوامل مؤثر در گرایش افراد به مطالعه و یادگیری، انگیزش پیشرفت می باشد. در واقع، این عامل ، نقش اساسی و مهمی در یادگیری دارد و موتور حركت فرد برای رفتارهایی است كه به یادگیری بهتر و مؤثرتر منجر میشود . به همین دلیل، یكی از متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر، انگیزه ی پیشرفت است . واضعان اصلی نظریه ی انگیزش پیشرفت مك كللند و همکاران  (1395) هستند. انگیزه ی پیشرفت، یعنی میل یا اشتیاق برای كسب موفقیت و شركت در فعالیت هایی كه موفقیت در آن ها به كوشش و توانایی شخصی وابسته است. (اسلاوین ، 2006؛ به نقل از سیدمحمدی).

باورهای خودكارآمدی، احساس، فكر، رفتار و انگیزه ی فراگیران را تحت تأثیر قرار می دهد(بندورا ،1993 ؛ به نقل از زیمرمن ، 2006).طبق پژوهشهای مك كان (1999) دانش آموزانی كه از سطح خودكارآمدی بالایی برخوردارند، نسبت به نتایج كار خود نیز دیدگاه مثبتی دارند. بنابراین چنین به نظر میرسد كه سطح خودكارآمدی بالا باعث افزایش انگیزه ی پیشرفت و برانگیختگی درونی در فرد میگردد. دانش آموزانی كه از درون برانگیخته میشوند،عمدتاً هدفشان فهمیدن مطالب است. یافته های پژوهش عباسیانفرد و همکاران (1389)نشان داد كه خودكارآمدی در چهار بعد خودرهبری، خودتنظیمی، خودتهییجی و خودباوری با انگیزه ی پیشرفت رابطه دارد. بین انگیزه ی پیشرفت و خودكارآمدی رابطه ی تداخلی و تعاملی وجود دارد. معمولاً دانش آموزان با خودكارآمدی بالا شاهد موفقیتهای چشمگیری در موقعیت های تحصیلی خود هستند. (بندورا، 1986 ؛ به نقل از عباسیانفرد و همکاران، 1389).

مفهوم هوش معنوی در ادبیات آکادمیک روان شناسی برای اولین بار در سال 1996 توسط استیونز و بعد در سال 1999 توسط امونز مطرح شد. به موازات این جریان، گاردنر  (1999) مفهوم هوش معنوی را در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد و پذیرش این مفهوم ترکیبی، معنویت و هوش را به چالش کشید. هوش معنوی، موضوع جالب و جدیدی است که مطالب نظری و نیز یافته های پژوهشی و تجربی در مورد آن بسیار اندک است. اخیراً، این موضوع نظر بسیاری از صاحب نظرات و محققان را به خود جلب کرده است. هوش معنوی قادر است هشیاری یا احساس پیوند با یک قدرت برتر یا یک وجود مقدس را تسهیل کند یا افزایش دهد. (سیکس و تورنس، 2009) هوش معنوی سازه های معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می کند. در حالی که معنویت با جستجو و تجربه عناصر مقدس، معنا، هوشیاری اوج یافته و تعالی در ارتباط است که از چنین موضوعات معنوی برای تطابق و کنش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهای با ارزش استفاده می کند. (امونز ، 2000).به طور کلی می توان پیدایش سازه هوش معنوی را به عنوان کاربرد ظرفیت ها و منابع معنوی در زمینه ها و موقعیت های عملی در نظر گرفت. افراد زمانی هوش معنوی را به کار می برند که بخواهند از ظرفیت ها و منابع معنوی برای تصمیم گیری های مهم و اندیشه در موضوعات معنوی برای تصمیم گیری های مهم و اندیشه در موضوعات و جودی یا تلاش در جهت حل مسائل روزانه استفاده کنند.(امونز و همکاران، 2000 ) بنابراین، هوش معنوی موضوعات ذهنی معنویت را با تکالیف بیرونی جهان واقعی ادغام می کند.

با توجه به مطالب پژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخ این پرسش است که هوش معنوی و خود کارآمدی چه نقشی در پیش بینی انگیزش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشجویان دارند؟

👇محصولات تصادفی👇

مقاله شبکه سمینار مطالعه خواص زیرکن جهت ساخت کامپوزیت های آلومینیوم-زیرکن كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی پایان نامه بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری پرسشنامه ارزیابی میزان ارتباط زیرمعیارهای مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC