پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان | abbuse | 12754

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. دانلود فایل پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان با دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی و شناسه 12754 در این پست امکان پذیر است. امیدوارم قیمت محصول براتون مناسب بوده و توانایی پرداخت آن را داشته باشید. هدف در نهایت رضایت شماست. اگر در مورد فایل پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان نظری دارید حتما آن را در تلگرام با ما در میان بگذارید.

بهره‌ور‬ ‫بادیا‬ ‫رستم‬ ‫تو‬ ‫نیکی‬ ‫دل‬ پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ‫چنین‬ ‫گیو‬ ‫پدرام‬ ‫و‬ ‫گیو‬ ‫زواره‬ پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ‫بخوردند‬ ‫فرامرز‬ ‫نوازنده‌ی‬ ‫و‬ ‫خوان‬ ‫رود‬ پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ‫و‬ ‫با‬ ‫جنگاوران‬ ‫غریوان‬ ‫خسته‌ی‬ ‫بگسلد‬ پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ‫پاک‬ ‫بیژن‬ ‫بگذاشتی‬ ‫شدم‬ ‫روزگار‬ ‫راه‬ پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ‫را‬ ‫یزدان‬ ‫من‬ ‫بسته‌ام‬ ‫کمر‬ ‫رنج‬ پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ‫و‬ ‫با‬ ‫شهنشاه‬ ‫شاه‬ ‫اندیشه‬ ‫ز‬

پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

چكیده

 

به منظور بررسی سبك اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد كلیت (كلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شكست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبك اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تك متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد كه ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شكست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد كه بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شكست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری كه تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شكست بود.

 

مقدمه

 

واكنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای كلاسی متفاوت است. این واكنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اكراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژی كه دانش آموزان بكار می‌گیرند، زمینه ای كه می‌خواهند كار كنند ویاتداوم در زمینه یا كار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟

 

مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد. از جمله این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به توضیح و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شكست های خود را به عنوان یك پی آمد تحصیلی تفسیر می كنند و جویای علت آن هستند. عمده ترین عواملی كه توسط دانش‌آموزان بكار می روند عبارتنداز: توانایی ، كوشش ، شانس و دشواری تكلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد كه دانش آموزان ممكن است عوامل نسبت داده شده به عملكرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وكلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند كه بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟

 

برخی روش اسنادی دختران و پسران را متفاوت می دانند و علت این تفاوتها را ناشی از فرهنگ می دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان یكی از عوامل مهم انگیزش در دو جنس دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی را به عنوان موضوعی كه متأثر از روش اسناد دانش آموزان می باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

زمینه و بیان مسئله

 

یكی از عوامل توجیه كننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان كه استعداد یكسانی دارند، انگیزش است . به عبارتی در بین دانش آموزان افرادی یافت می شوند كه علاقه و انگیزش بیشتری از خودشان نشان می دهند .این علاقه وانگیزش ، پیشرفت آموزشگاهی آنها را توجیه می كند .

 

انگیزش را می توان بطور كلی نیروی محرك فعالیتهای انسانی و عامل جهت دهنده آن تعریف كرد. به عبارتی انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان می باشد (سیف ،1379).

 

از عواملی كه انگیزش دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد این است كه دانش آموزان موفقیتها و شكستهای خود را به چه عاملی اسناد می دهند . این موضوع در یكی از نظریه های شناختی مربوط به انگیزش مورد بحث قرار می گیرد كه نظریه های

اسناد [1] نام دارد. مبحث اساسی در این نظریه ها تحلیل علت ومعلولی است كه افراد در مورد رفتار خود و رفتار دیگری بكار می برند .به عبارتی انسان می خواهد درباره ساختار علی محیط خویش هرچه بیشتر شناخت پیداكند و بداند رویدادی كه اتفاق می افتد به چه انگیزه ای قابل اسناد است (خداپناهی ،1379).

 

نظریه های اسناد بطور كلی دو موضوع اساسی را مورد بحث قرار می دهند كه عبارتند از عوامل علی و ابعاد علیت . عوامل علی بدین معناست كه افراد موفقیتها و شكستهای خود را به چه علتی اسناد می دهند .به فرض هایدر[2] (1958) به نقل از هیوستن[3]و همكاران (1993) به چهار علت كلاسیك توانایی ، كوشش ، دشواری تكلیف و شانس اشاره می كند اما می توان این عوامل علی را از طریق ابعاد نیز مورد بحث قرار داد. مثلاً هایدر به بعد درونی – بیرونی[4] بودن اشاره می كند . به نظر او استعداد و تلاش از علل دورنی و شانس ودشواری تكلیف از عوامل بیرونی و موقعیتی هستند . واینر[5] به بعد پایداری و قابلیت كنترل اشاره می كند وتوضیح می دهد كه خلق‌وخو و تلاش هر دو ناپایدارند . ولی خلق و خوبه مراتب كمتر از تلاش قابل كنترل است (سابینی[6]، 1992).كلی[7] (73-1972) به نقل از لوك بدار [8]و همكاران (1999) ترجمه گنجی (1380) ابعاد تمایز[9]، ثبات[10] و همرائی[11] (توافق) را بیان می كند.

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

فصل اول

 

مقدمه

 

زمینه و بیان  مسئله

1

اهمیت و ضرئرت پژوهش

4

سئولات پژوهش

5

متغیرهای پژوهش

5

تعاریف مفهومی

6

تعاریف عملیاتی

6

فصل دوم:پیشینةنظری وپژوهشی

 

خلاصه فصل

8

اسناد

9

نظریه های اسناد

10

سو گیری های اسناد

23

اسنادهای اصلی

26

ابعاد اسناد

27

اسنادها؛موفقیت وشكست

32

اسناد وجنسیت

35

اسناد وپیشرفت تحصیلی

41

فصل سوم:روش پژوهش

 

خلاصه فصل

45

روش تحقیق

46

جامعه اماری وروش نمونه گیری

46

ابزار تحقیق

46

روش نمره گذاری پرسشنامه

50

روش اجرا

51

اعتبار وپایایی پرسشنامه

52

روش آماری

54

فصل چهارم:یافته های پژوهش

 

خلاصه فصل

56

یافته های توصیفی

57

یافته های تحلیلی

60

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران

60

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران

62

بررسی رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی

64

بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشكست

68

یافته های دیگر

71

فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری

 

بحث ونتیجه گیری

75

محدودیت های تحقیق

77

پیشنهادات

77

منابع فارسی

79

منابع انگلیسی

81

پیوست ها

 

 

 

 

1-attribution

 

1-Hider

 

2-Hewstone

 

3-Internality -externatity

 

4-Winer

 

5-Sabini

 

6-Kelly

 

7-Luc Bedar

 

8-Distinctiveness

 

9-Consistency

 

10-Consensus

👇محصولات مشابه با پژوهش رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان👇

پایان نامه رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان دبیرستان های دخترانه پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی پژوهش بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد دزفول پژوهش مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دورة متوسطه ناحیه4 مشهد تحقیق تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تورم، بهره وری و توزیع درآمد پاورپوینت ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه پاورپوینت مطالعه تهیه فیبر ریز استخراج فاز جامد پوشش داده شده با نانو سیلیکا – پلی پیرول به روش پوشش دهی الکتروفورتیکی و بکار گیری آن در استخراج ترکی مقاله جامعه شناسی تاریخی خانواده پاورپوینت طراحی خشک کن برای میوه ها و سبزیجات فصل دوم پایان نامه با موضوع تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی مبانی و پیشینه نظری تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده مقاله ماوراء صوت (Ultrasound دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین پروپوزال گرایش به خودکشی و نشانگان اختلالات روانی در معتادان به مواد مخدر پایان نامه تحقیق در مورد جنگ نرم و عملیات روانی پروپوزال فوت و فرار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی تحقیق رابطه خود کارآمدی و تنظیم هیجان با اضطراب مدرسه در دانش آموزان دانلود پاورپوینت رابطه استراتژی و ساختار بانكداری الكترونیك و سیرتحول آن در ایران

👇کلمات کلیدی👇