👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه گسترش متدولوزی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه گسترش متدولوزی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

پایان نامه گسترش متدولوزی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

پایان نامه گسترش متدولوزی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

چکیده :

آموزش صحیح قوانین و ایمنی تردد یک ضرورت اجتناب ناپذیر بـرای بهبـود عبـور و مـرور و کـاهش تصادفات جاده ای است . بررسی وضعیت موجود حمل ونقل و ترافیک و ایمنی راهها نشان مـیدهـد کـه در زمینه آموزش ایمنی راهها کمبودهای جدی وجود دارد و اقداماتی کـه تـا کنـون در کـشور در ایـن زمینه انجام پذیرفته است ، کافی نبوده است . در این پژوهش مساله افـزایش ایمنـی تـردد در راههـا بـا در نظر گرفتن آموزش و اجرای قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفـت و مهمتـرین مـسایل و اهـداف آموزش ایمنی برای گروههای مختلف اجتماع تدوین شده است . 

مقدمه :

با بررسی نظام های اصلی حمل و نقل و مقایسه آن  ها، اهمیت پرداختن به موضوع حمل و نقل جاده ای مشخص میگردد. حمل و نقـل جـاده ای سـهم عمـده ای را در جابجـایی مـسافرین و کالاهـا بـه خـود اختصاص میدهد. با توجه به لزوم جابجـایی و سـهم حمـل و نقـل جـاده ای، در ایـن میـان معـضلات و مشکلات این سیستم حمل و نقل نیز نقش مهمی را در از بین بـردن فوایـد و محـسنات ایـن سیـستم ایفـا میکنند. 

مهم ترین عوامل مربوط به راه که در تصادفات جاده ای موثر هستند عبارتند از:

• عوامل مربوط به طرح هندسی راه و نواقص فنی جاده

• عوامل مربوط به علائم و ابزار کنترلی جاده

• سایر عوامل موجود در جاده

عوامل مر بوط به طرح هندسی راه و نواقص فنی جاده

این عوامل را می توان به صورت زیر لیست کرد:

الف -  عرض جاده

 کـم بـودن عـرض جـاده بـا  توجـه بـه مشخـصات جغرافیـایی و ترافیکـی جـاده مـی توانـد در بروز تصادفات نقش مهمی داشته باشد.

ب -  وجود دست انداز و مانع در سطح جاده

 وجود چاله ها ودست اندازها یکی از رایج ترین نواقص جاده ای است کـه مـی توانـد موجـب بروز تصادفات شود.

ج - فقدان شانه خاکی و یا پارکینگ و شانه های معیوب

 اضافه نمودن عرض شانه جاده باعث خواهد شد که تعداد تصادفات جلو به جلو کاسته شود.

نیاز به شانه با توجه به نوع راه ، حجم ترافیک ، سرعت طرح ، و نوع منطقه تعیین می شود.

د- فقدان حفاظ های جانبی

 یکی از انواع حفاظ های جانبی جاده ، گاردریل است که به خصوص در محل های خطرنـاک جاده از قبیل پیچ های تند و پرتگاه هایی که فاقد دید کافی هستند مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد، و بـه عنوان جداکننده خطوط آزاد راه ها و بزرگراه ها جهـت ایجـاد مـانع عبـور خـودرو از خـط میـانی نیـز استفاده  می گردند [١٧]. 

ه - جزایر میانی جاده ها

در بررسی تأثیر میانه ها بر تصادفات جاده ای، میانه ها به سه نوع اصـلیِ  میانـه هـای قابـل عبـور،

میانه های باز دارنده ، و میانه های غیر قابل عبور تقسیم شده اند. 

فهرست

 عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول : مقدمه و معرفی.............................................................................................٢

١-١-تعریف مساله و اهمیت آن ...............................................................................................................٦

١-٢- نتایج مهم پژوهش ..........................................................................................................................٩

١-٣- فصل های پایان نامه ..........................................................................................................................٩

فصل دوم : اصول و  پارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده ها...........................................١٢

٢-١- تصادفات ترافیکی در سامانه حمل ونقل جاده ای ایران .....................................................................١٢

٢-٢- رابطه بین ایمنی و تحرک...............................................................................................................١٣

٢-٣- عوامل ایجاد تصادفات جاده ای......................................................................................................١٦

٢-٣-١- عامل انسانی...............................................................................................................................١٦

٢-٣-٢- عامل راه ....................................................................................................................................١٩

٢-٣-٣- عامل وسیله نقلیه ........................................................................................................................٢٤

٢-٣-٤- عوامل محیطی ...........................................................................................................................٢٥

فصل سوم : مروری بر مطالعات پیشین .............................................................................٢٨

٣-١- آموزش ایمنی راه توسط تورهای تئاتری.........................................................................................٢٩

٣-٢- آموزش ایمنی راه در مدارس .........................................................................................................٣٥

٣-٣- اعمال مقررات بر کاهش تصادفات جاده ای در برخی کشورهای اروپایی .....................................٤٣

٣-٤- نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت رانان با هدف افزایش ایمنی ............................٤٩

فصل چهارم : بررسی روشهای آموزش قوانین و رانندگی................................................٥٦

٤-١- بررسی اصول وروشهای آموزش ترافیک و قوانین درکشورآلمان ....................................................٥٧

٤-١-١- گواهینامه برای هدایت وسائط نقلیه موتوری ...............................................................................٥٩

٤-١-٢- طبقه بندی مجوزهای رانندگی (انواع گواهینامه های رانندگی) در آلمان .....................................٦٤

٤-١-٣- تمرینات وامتحان رانندگی یک متقاضی دریافت گواهینامه .........................................................٦٤

٤-١-٣- آشنایی وآموزش ضوابط ومقررات وقوانین عمومی ....................................................................٦٥

٤-٢- روشهای آموزش رانندگی درکشورآمریکا.....................................................................................٦٨

٤-٢-١- انواع گواهینامه رانندگی ............................................................................................................٦٨

٤-٤- روشهای آموزش رانندگی در ژاپن ................................................................................................٧٥

٤-٤-١- عناوین برنامه های آموزشی........................................................................................................٧٥

٤-٣-٢- تدابیر ایمنی ترافیک در سطح کشور ژاپن ...................................................................................٧٧

٤-٣-٣- آموزش ایمنی رانندگی درمؤسسه آموزش مرکزی ژاپن .............................................................٧٨

٤-٣-٤- صدورگواهینامه در ژاپن ............................................................................................................٨٣

٤-٤- روشهای آموزش رانندگی وکسب گواهینامه رانندگی درایران ........................................................٨٧

٤-٤-١- مراحل آموزش هنرجویان درآموزشگاههای کشور.....................................................................٨٨

٤-٤-٢- آزمایشات رانندگی....................................................................................................................٨٨

٤-٤-٣- منابع آموزشی............................................................................................................................٨٩

٤-٤-٤- صدورگواهینامه رانندگی ...........................................................................................................٩٠

فصل پنجم : بررسی متدولوژی آموزش ایمنی راه ...........................................................٩٧

٥-١- بررسی متدولوژی آموزش ایمنی ....................................................................................................٩٧

٥-١-١- مفهوم آموزش ایمنی راه ............................................................................................................٩٩

٥-١-٢- آموزش مستمراصول ایمنی راه ...................................................................................................١٠١

٥-٢-   اعمال قوانین و مقررات ................................................................................................................١٤٣

٥-٢-١-تعیین عوامل و پارامترها مؤثر در نحوه اجرای اعمال قوانین ومقررات ............................................١٤٤

٥-٢-٢- اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت براجرای آنها...........................................................١٤٦

نمونه موردی آمارگیری انجام شده در زمینه نقش آموزش و اجرای قوانین در

فرهنگ عبور و مرور ..................................................................................................... ١٥٠

دور نمای آینده تصادفات و راه های برون رفت ............................................................ ١٦٣

مقدمه ......................................................................................................................................................١٦٤

بخش اول : وضعیت عمومی محیط ترافیکی کشور........................................................... ١٦٥

١-١: وسیله نقلیه ......................................................................................................................................١٦٥

١-٢: انسان ..............................................................................................................................................١٦٥

١-٣: راه ..................................................................................................................................................١٦٦

١-٤ مدیریت ترافیک ..............................................................................................................................١٦٦

١-٥ خسارات عمومی ناشی از ترافیک در کشور......................................................................................١٦٦

١-٦ چالشهای عمومی محیط ترافیکی کشور ............................................................................................١٦٧

بخش دوم

٢-١ وضعیت تصادفات کشور از نگاه آمار (٨٣-٨٧).................................................................................١٦٨

٢-٢-١ شاخص شدت تصادفات ..............................................................................................................١٦٩

٢-٢-٢ شاخص نسبت تعداد تلفات به مجموع تعداد تلفات و مجروحین ....................................................١٧٠

٢-٢-٣ شاخص ریسک ترافیک ...............................................................................................................١٧٢

بخش سوم : مقایسه با سایر کشور .................................................................................... ١٧٥

مقایسه شدت تصادفات ............................................................................................................................١٧٦

بخش چهارم : مقایسه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تصادفات جاده ای ............... ١٧٨

٤-١ پیامدهای اقتصادی ...........................................................................................................................١٧٨

٤-٢ پیامدهای تلفات انسانی .....................................................................................................................١٨٠

٤-٣ پیامدهای اجتماعی و روانی...............................................................................................................١٨١

بخش پنجم : راههای برون رفت ..................................................................................... ١٨٢

٥-١ : راه برون رفت از این معضل اجتماعی در جمله زیر خلاصه می شود .................................................١٨٢

٥-٢ :رویکردها  و راهبردها .....................................................................................................................١٨٥

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات ............................................................................... ١٩٢

٦-١- خلاصه و نتیجه گیری......................................................................................................................١٩٢

٦-٢- پیشنهادات برای ادامه تحقیق ...........................................................................................................٢٠٠

منابع و مآخذ................................................................................................................ ٢٠٨

فهرست منابع فارسی ................................................................................................................................٢٠٨

فهرست منابع لاتین ..................................................................................................................................٢٠٩ 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تلفن همراه و اثر آن در سبک زندگی و رفتار فردی-اجتماعی ایرانیان پایان نامه بررسی و اولویت¬بندی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع آوری كمكهای مردمی در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP مقاله سمپاش ها پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90 کارآموزی رشته عمران