👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تحلیل ریسك در طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراهها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تحلیل ریسك در طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراهها

پایان نامه تحلیل ریسك در طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراهها

پایان نامه تحلیل ریسك در طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراهها

مقدمه :

 آنالیز هزینه چرخه عمر(LCCA)1،یک تکنیک لازم الاجرا است که اصول جاافتاده تحلیل اقتصادی را برای ارزیابی اجرای درازمدت آلترناتیوهای قابل مقایسه سرمایه گذاری در پروژه های راهسازی (جاده دوخطه ،بزرگراه یا آزادراه )به کار می گیرد.پروسه LCCA، با جمع بندی تعادل پولی نزول یافته تمام سودها و هزینه هایی که احتمال می رود در هر گزینه (آلترناتیو)راهسازی وارد شود،انجام می شود.گزینه ای که بیشترین سودآوری را برای جامعه به همراه دارد،به عنوان گزینه بهینه در نظر گرفته می شود.بیشتر پارامترهای ورودیLCCA در ساخت بزرگراهها و آزادراهها ذاتا نامعین هستند،نظیر انواع هزینه ها،نرخ نزول ،دوره آنالیز،و نوع و زمان فعالیتهای نوسازی آینده که در هر گزینه چرخه عمر رخ خواهند داد.به منظور هدایت LCCA دریک پروسه مطمئن و درست ،درک کامل از پیش زمینه مهندسی و اقتصاد نظری در اینگونه پروژه ها باید به دست آید. 

ساختار الگوی طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراهها:

 اهدافی که از ساخت پروژه های راهسازی انتظار می روند و ملاک انتخاب بین گزینه های

مختلف هستند، به سه بخش زیر تقسیم می شوند :

الف -کمینه بودن هزینه های سازه ای

ب -افزایش مشخصات عملکردی و بهره برداری

ج -افزایش نتایج حاصل از سرمایه گذاری اقتصادی 

ارزیابی مجدد استراتژیهای طراحی در صورت لزوم :

 ارائه نتایج و آنالیز آنها ، به پروسه ارزیابی مجدد استراتژیهای طراحی ، با توجه به دامنه کار ، زمانبندی ،یا دیگر فاکتورها کمک می کند .گاهی اوقات ، تغییر کم در استراتژیهای طراحی می تواند منجر به انتخاب بهتر برای پروژه گردد.شکل ٢-٩ ، رویکرد ساخت یافته LCCAرا نشان می دهد.  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    شماره صفحه 

چکیده ...................................................................................................................................................................١

مقدمه ....................................................................................................................................................................٢

فصل اول : تعریف مساله

١-١-تعریف کلی مساله ....................................................................................................................................٥

١-٢-نیاز به مطالعه در مورد مساله ................................................................................................................٥

١-٣-اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن .....................................................................................٦

١-٤-اهداف و فرضیات ......................................................................................................................................٦

١-٥-دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع .........................................................................................٧

١-٦-محدودیتها و چارچوب پایان نامه .........................................................................................................٨

فصل دوم : کاوش در متون

٢-١-مقدمه ......................................................................................................................................................١٠

٢-٢-بررسی مقالات .......................................................................................................................................١١

٢-٢-١- ساختار الگوی طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراهها.................................................١٤

٢-٢-٢-ریسک پذیری در طراحی و ارزیابی ساخت بزرگراهها.............................................................١٦

٢-٢-٣-روش شبیه سازی مونت -کارلو در ارزیابی پروژه ها..................................................................١٩

٢-٢-٣-الف -اساس شبیه سازی مونت کارلو در تصمیم گیری ...........................................................٢٢

٢-٢-٣-ب -تشریح شبیه سازی مونت کارلو............................................................................................٢٤

٢-٢-٣-ج -تحلیل خروجی شبیه سازی مونت کارلو..............................................................................٢٦

٢-٢-٣-د- ضعف شبیه سازی مونت کارلو در تصمیم گیری پروژه ها..............................................٢٧

٢-٣-بررسی تزها و پروژه ها........................................................................................................................٢٩

٢-٤-بررسی کتابها.........................................................................................................................................٣٢

٢-٤-١-اصول آنالیز فنی و اقتصادی یک پروژه بزرگراه .........................................................................٣٤

٢-٤-٢-سطوح مختلف آنالیز در انتخاب گزینه های مختلف برای ساخت بزرگراه ..........................٣٧

٢-٤-٣-تاریخچه LCCA در ارزیابی ساخت بزرگراهها...........................................................................٣٨

٢-٤-٣-الف -اصول کلی آنالیز......................................................................................................................٤٠

٢-٤-٣-ب -مهم ترین شاخصها در ارزیابی اقتصادی بزرگراهها ..........................................................٤٠

٢-٤-٤-دستورالعمل FHWA- LCCAدر ارزیابی ساخت بزرگراهها....................................................٤٣

٢-٤-٤-الف -نحوه تعیین و تعریف گزینه های مختلف برای پروژه .....................................................٤٤

٢-٤-٤-ب -نحوه تصمیم گیری برروی روش کار: احتمالی یا قطعی ..................................................٤٤

٢-٤-٤-ج -نحوه تعیین پارامترهای اقتصادی عمومی پروژه .................................................................٤٤

٢-٤-٤-د-نحوه برقراری جریان هزینه برای هر گزینه پروژه ...............................................................٤٥

٢-٤-٤-ه -نحوه محاسبه ارزش فعلی خالص برای هر گزینه پروژه .....................................................٤٥

٢-٤-٤-و-نحوه مقایسه و تفسیر آنالیز حساسیت نتایج هر گزینه راهسازی ....................................٤٦

٢-٤-٤-ز-ارزیابی مجدد استراتژیهای طراحی در صورت لزوم ............................................................٤٧

٢-٤-٥-کاربردی ترین شیوه LCCA در طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراهها..................٤٨

٢-٤-٦-عدم قطعیتها و قابلیتهای اطمینان در تصمیم گیری ساخت بزرگراه .................................٥٠

٢-٤-٧-روش احتمالی در تصمیم گیری .................................................................................................٥٤

٢-٤-٨-پیشنهادهای داده شده ..................................................................................................................٥٨

٢-٤-٩-اعمال نرخ نزول در ارزیابی اقتصادی بزرگراهها........................................................................٦٠

٢-٤-٩-الف -فلسفه اعمال نرخ نزول در ارزیابی پروژه ها.......................................................................٦٣

٢-٤-٩-ب -جدیدترین تجربیات در ارزیابی یک پروژه بزرگراه .............................................................٦٤

٢-٤-٩-ج -پیشنهاداتی برای نرخ نزول واقعی در تصمیم گیری ...........................................................٦٧

٢-٤-١٠-عامل تورم در پروژه .......................................................................................................................٦٨

٢-٤-١١-فاکتور زمان در پروژه ....................................................................................................................٦٨

٢-٤-١٢-دوره زمانی آنالیز پروژه .................................................................................................................٦٩

٢-٤-١٣-کاربردی ترین شیوه ایالات متحده (FHWA)..........................................................................70

٢-٤-١٤-پیشنهاداتی برای انتخاب دوره آنالیز یک بزرگراه ...................................................................٧٢

٢-٤-١٥-طرح زمانبندیهای نوسازی در یک بزرگراه ...............................................................................٧٣

٢-٤-١٦-پیشنهادات داده شده ....................................................................................................................٧٧

٢-٤-١٧-انواع هزینه های وارده در ساخت یک بزرگراه .........................................................................٧٨

٢-٤-١٧-الف -هزینه های کارفرما در ساخت بزرگراه .............................................................................٨٠

٢-٤-١٧-ب -هزینه های کاربر در ساخت بزرگراه ....................................................................................٨١

٢-٤-١٧-ب -١-هزینه زمان تاخیر سفر در ساخت بزرگراه ....................................................................٨٢

٢-٤-١٧-ب -٢-هزینه های کارکرد وسایل نقلیه در ساخت بزرگراه ....................................................٨٣

٢-٤-١٧-ج -هزینه های اجتماعی در ساخت بزرگراه ..............................................................................٨٤

٢-٤-١٨-انواع الگوهای رایج مورد استفاده در ارزیابی بزرگراهها...........................................................٨٦

٢-٤-١٨-الف -الگوی ترافیکی ........................................................................................................................٨٦

٢-٤-١٨-ب -الگوی زمان سفر.......................................................................................................................٩١

٢-٤-١٨-ج -الگوی مصرف سوخت ...............................................................................................................٩٣

٢-٤-١٨-د-الگوی تصادفات ترافیکی ..........................................................................................................٩٥

٢-٤-١٨-ه -الگوی عوارض راهها...................................................................................................................٩٧

٢-٤-١٩-پارامتر نسبت منفعت به هزینه (B.C) در احداث بزرگراهها................................................٩٨

٢-٥-بررسی کنفرانسها.................................................................................................................................١٠٠

٢-٦-سوالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حاضر.................................................................................١٠٢

فصل سوم : روش تحقیق

٣-١-روش بکارگرفته شده و دلایل آن .....................................................................................................١٠٥

٣-٢-دستور العمل جمع آوری اطلاعات و روش بکار رفته ...................................................................١٠٥

٣-٣-تعاریف و نشانه ها و اختصارات ریاضی ............................................................................................١٠٦

٣-٤-برنامة کامپیوتری استفاده شده .........................................................................................................١٠٧ 

 ٣-٥-ارائه مباحث ضروری علمی ...............................................................................................................١٠٩

٣-٥-١-ارزش زمان سفر در برآوردهای اقتصادی پروژه های راهسازی ............................................١٠٩

٣-٥-١-الف -مفهوم ارزش زمان سفر........................................................................................................١٠٩

٣-٥-١-ب -ارزش زمان سفر در گذر زمان ..............................................................................................١١١

٣-٥-٢-روشهای برآورد ارزش زمان سفر................................................................................................١١٣

٣-٥-٢-الف -روش تولید-محور..................................................................................................................١١٣

٣-٥-٢-ب -روش هزینه زمان (COT)........................................................................................................115

٣-٥-٢-ج -روش ترجیح مشاهداتی ............................................................................................................١١٦

٣-٥-٢-د-روش قیمت انتقال (TP)............................................................................................................118

٣-٥-٢-ه -روش اعتباردهی تصادفی (CV)...............................................................................................120

٣-٥-٣- ویژگیهای روشهای پنج گانه .......................................................................................................١٢٠

٣-٥-٣-الف -خصوصیات روش تولید-محور(روش اقتصادی )...............................................................١٢٠

٣-٥-٣-ب -خصوصیات روش هزینه زمان ................................................................................................١٢١

٣-٥-٣-ج - خصوصیات روش برآورد ارزش زمان سفر با داده های (RP)..........................................122

٣-٥-٣-د- خصوصیات روش قیمت انتقال (TP)....................................................................................123

٣-٥-٣-ه - خصوصیات روش اعتباردهی تصادفی (CV).......................................................................124

٣-٥-٤-کاربرد ارزش زمان سفر................................................................................................................١٢٥

فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات

٤-١-مقدمه ....................................................................................................................................................١٢٧

٤-٢-موضوعات مورد نظر(سیستمهای منتخب راهسازی )...................................................................١٢٧

٤-٣-آمار و اطلاعات مورد نیاز...................................................................................................................١٢٨

٤-٣-١-بزرگراه ..............................................................................................................................................١٢٨

٤-٣-٢-آزادراه ...............................................................................................................................................١٣١

٤-٤-مشکلات در جمع آوری اطلاعات ....................................................................................................١٣٤

فصل پنجم : تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج

٥-١-تحلیل اطلاعات (مقایسه اقتصادی انواع آلترناتیوهای راهسازی )...............................................١٣٦

٥-١-الف -محاسبه انواع هزینه ها و منافع ناشی از احداث آلترناتیوهای مورد نظر........................١٣٦

٥-١-ب -آنالیز حساسیت و تحلیل ریسک پارامترهای نامعین ............................................................١٣٧

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

٦-١-نتیجه گیری در مورد هر یک از فرضیات تحقیق ........................................................................١٤١

٦-٢-نتیجه گیری در مورد شکل تحقیق ................................................................................................١٤١

٦-٣-کاربردهای علمی و تئوری ................................................................................................................١٤٢

٦-٤-پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده .................................................................................................١٤٣

پیوست ١........................................................................................................................................................١٤٥

پیوست ٢.......................................................................................................................................................١٦٠

منابع فارسی ...............................................................................................................................................١٧٢

منابع انگلیسی ...........................................................................................................................................١٧٢

چکیده انگلیسی .......................................................................................................................................١٧٤

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی آثار فسخ بیع موضوع مواد 81 الی 84 پاورپوینت استفاده از رویکرد زنجیره ارزش در بررسی عوامل داخلی ماتریس IFE مقاله برنامه نویسی تحت وب (Web Application ها) اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه و اسیدهای آلی بر مرفولوژی روده، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد جوجه‌‌های گوشتی دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد