👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدیس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله ها و

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدیس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله ها و

پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدیس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله ها و بزها

پایان نامه بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدیس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله ها و بزها

عنوان کامل

بررسی عفونت ریوی مایكوپلاسمایی ناشی از مایكوپلاسما مایكوئیدس واریته مایكوئیدس و مایكوپلاسما كاپری كولوم واریته كاپری كولوم در گوساله‌ها و بزهای كشتارشده به روش PCR

مقدمه

عفونت پلوروپنومونی واگیر،‌ بیماری تحلیل برنده تنفسی است كه با جای گرفتن در طبقه‌بندی بیماریهای سازمان جهانی كنترل بیماریهای واگیر، لزوم و اهمیت شناسایی آن مشخص شده است. عامل اصلی این بیماری، گونه مایكوپلاسما مایكوئیدس می‌باشد كه تایپ كلونی كوچك آن[1] بطور اختصاصی به گله‌های گاو، خسارات فراوانی ناشی از همه‌گیری گسترده و مرگ و میر فراوان تحمیل كرده است.

[1]- Mycoplsma mycoides mycoides biotype Small Colony (MmmSC)

چكیده :

كلاستر مایكوپلاسما مایكوئیدس در برگیرنده مهمترین پاتوژنهای تنفسی نشخواركنندگان است كه سالیانه، خسارات اقتصادی سنگینی بر صنعت دامپروری كشورهای جهان وارد می‌كند. اخیرا شیوعهای بازپدیدی از عفونتهای پلوروپنومونی نشخواركنندگان در منطقه خاورمیانه گزارش شده است. در این شرایط تعیین وضعیت گله‌های كشور از نظر آلودگی به گونه‌های پاتوژن این كلاستر، از اهمیت خاصی برخوردار است. هنوز گزارشی از شناسایی و جداسازی گونه‌های درگیر از عفونت پلوروپنومونی در ایران بدست نیامده است. عدم برخورداری از خصوصیت پاتوگونومیك در نمونه‌های بالینی و دشواریهای فراوان جداسازی میكروارگانیسم، به ضرورت شناسایی و بكارگیری روشهای تشخیصی جایگزین افزوده است. 

خصوصیات كلی مایكوپلاسما

مایكوپلاسماها، جزو كوچك‌ترین پروكاریوت‌هایند (μm١٥-٠)  كه قادرند از فیلترهای مخصوص باكتری (μm٤٥-٢٢/٠) عبور كنند. این اجرام به دلیل فقدان دیواره سلولی، اشكال پلی‌مورفیك دارند و به اشكال كروی (μm٣/٠-٩/٠)، رشته‌ای (تا μm١)،گلابی شكل، شاخه‌ای و مارپیچی  در زیر میكروسكوپ الكترونی دیده می‌شوند. در واقع، بیشتر شبیه به فرم L باكتری‌ها می باشند.ارگانیسم از سه ارگانل شامل غشا سلولی، ریبوزوم و مولكول حلقوی DNA تشكیل شده است. تصویر مایكوپلاسما در زیر میكروسكوپ الكترونی، شبیه فیلامان (بطری) است كه از دو انتها طویل شده است. این اندامك‌‌های انتهایی[1]، محل اتصال به غشا یوكاریوت است كه دارای یك ساختمان مركزی میله مانند[2] می‌باشد و توسط غشا احاطه شده است (70).

[1]- Tip organelle

[2]- Rod like

مقاومت مایكوپلاسماها

این اجرام توانایی تولید دیواره سلولی پلی‌مورفیك و پپتیدوگلیكانی را دارند و از همین رو، به آن‌ها باكتری‌هایی  با نقص دیواره سلولی[1] اطلاق می‌شود. آنتی‌بیوتیك‌هایی كه بر روی دیواره سلولی اثر می‌كنند،(دسته بتالاکتامز) مانند پنی‌سیلین و سفالوسپورین، آن‌ها را از بین نمی‌برند.

[1]- cell wall deficients ) CWDs)

طبقه‌بندی كلاستر مایكوئیدس 

اعضا این كلاستر شامل مایكوپلاسما مایكوئیدس مایكوئیدس كلونی كوچك (MmmSC)، مایكوپلاسما مایكوئیدس مایكوئیدس كلونی بزرگ (MmmLC)، مایكوپلاسما كاپری‌كولوم كاپری‌پنومونی (Mccp)، مایكوپلاسما كاپری‌كولوم كاپری‌كولوم (Mcc)، مایكوپلاسما مایكوئیدس كاپری (Mmc)، سروتیپ ٧ سویه گاوی (M.bsg7)، مایكوپلاسما پوتری‌فیكنس (M.putrificans)، مایكوپلاسما كووتی (M.cowetti) و مایكوپلاسما یستی (M.yeasti) می‌باشند. دو گونه آخر جز مایكوپلاسماهای ساپروفیت اند كه بیماری‌زایی آن‌ها در شرایط عادی در نشخواركنندگان نامعلوم است و پوتری‌فیكنس از مبتلایان به سندروم نقص ایمنی انسان نیز جدا شده است (47).

فاكتور حدت

علی‌رغم مطالعات گسترده‌ در این زمینه، مكانیسم بیماری‌زایی MmmSC هنوز ناشناخته است. به هر حال، تئوری‌هایی وجود دارند كه به صورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. در سال ١٩٧٦، نشان داده شد كه تزریق داخل وریدی كپسول MmmSC به گوساله‌ها، موجب ادم ریوی در مبتلایان به CBPP میشود. از این رو، عنوان شده است كه اثرات سمی كپسول برروی دیواره رگها ،بصورت مستقیم است (43).

کشت و رشد  گونه کاپری کولوم

محیطی كه به وسیله مک اون و مینت  برای كشت Mccp استفاده گردید، به نام محیط[1] VFG نامیده شد که شامل محیط كشتی مایع از عصاره كبد و سرم بز است. از محیط‌های جایگزین مناسب می‌توان از محیط WJ، محیط Hay Flick اصلاح شده، محیط تریپتوز نوینگ نام برد (9).

[1]- Viande foie goat

اختصاصیت میزبان

در شرایط طبیعی، بیماری CBPP در گاوهایی از گونه گاوسانان اتفاق می‌افتد، هم‌چنین بیماری در بوفالو، یاك، بیسون و حتی گوزن،دیده شده است.  حساسیت طبیعی گاوها بین نژادهای متعدد و افراد یك جمعیت متفاوت است. گاوهای جوان تا زیر ٣ سال ،نسبت به گاوهای مسن مقاوم‌ترند. به نظر می‌رسد كه نژاد BOS نسبت به سایر نژادها، به بیماری حساس‌تر باشد. علاوه بر این، نژادهای اروپایی نسبت به نژادهای آفریقایی حساس‌تربنظر میرسند. بهبودی پس از بیماری، منجر به مصونیت همیشگی می‌شود.

فهرست

عنوان                                                  صفحه 

الف- مقدمه.............................................. 1

ب-چکیده                                                  3

فصل اول:کلیات .......................................... 5                                                                                                                   

1- تاریخچه    .......................................... 6                                                                                                              

2- خصوصیات کلی مایکوپلاسما................................ 6

3- مقاومت مایکوپلاسماها.................................. 8

4- طبقه بندی مایکوپلاسماها............................... 9

5- طبقه بندی کلاستر مایکوئیدس............................ 12

6- فیلوژنی............................................. . 14

7- ساختمان  ............................................ 15

1-7-ساختمان مایکوپلاسما مایکوئیدس ......................... 15

2-7- ساختمان مایکوپلاسما کاپری کولوم ..................... 17

8- بیولوژی مولکولی...................................... 19

9- توالی‌های تکراری...................................... 23

10- پروتئینهای سطحی..................................... 25

11- فاکتور حدت.......................................... 30

12- آنالیز پروتئین  .................................... 32

13- طبقه بندی سویه‌ها ................................... 34

14- مشخصات گونه مایکوئیدس............................... 35

15- کشت و رشد گونه مایکوئیدس ............................ 38

16- کشت و رشد گونه کاپری کولوم .......................... 41

1-16- محیط Thiacourt  .................................... 41

17- بیماری پلوروپنومونی واگیر گاوان...................... 44

1-17- علائم بالینی ...................................... 45                                      

2-17- علائم کالبدگشایی بیماری ............................ 47

3-17- پاتوژنز .......................................... 50

1-3-17- مکانیسمهای مقابله با دستگاه ایمنی................ 53

4-17- اختصاصیت میزبان................................... 57

5-17- انتقال بیماری  ................................... 58

6-17- سیر همه گیری ...................................... 59

1-6-17- مخزن............................................ 59    

2-6-17- راه انتقال...................................... 59

7-17- پیشگیری و کنترل................................... 60

1-7-17- اقدامات لازم برای حفاظت مناطق عاری از بیماری...... 61

2-7-17- اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری.................... 62

3-7-17- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی.................. 63

18- بیماری پلوروپنومونی واگیر بزان ...................... 63

1-18- علائم بالینی ...................................... 64

2-18- علائم کالبد گشایی.................................. 66

19- گونه مایکوپلاسما کاپریکولوم کاپریکولوم................ 69

1-19- سندروم MASKePs.................................... 70

2-19- علائم بالینی....................................... 71

3-19- علائم کالبد گشایی.................................. 71

4-19- سندروم آگالاکتیه واگیر............................. 73  

20- گونه مایکوپلاسما کاپری .............................. 73 

1-20- بیماریزایی ....................................... 73

2-20- علائم کالبد گشایی.................................. 74

21- سیر همه‌گیری.......................................  75

1-21-مخزن............................................. ..  75

2-21-راه انتقال........................................   76

3-21-جمعیت میزبان......................................  77

22-پیشگیری وکنترل .....................................    77

1-22- اقدامات لازم برای محافظت مناطق عاری از بیماری......   77

2-22- اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری....................  78

3-22- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی...................  78

23-واکسن..............................................  79

1-23-واکسن MmmLC ....................................    79

2-23-واکسن Mccp .......................................   79

3-23-واکسن Mcc  .......................................  79 79-اختصاصیت میزبان در کلاستر مایکوئیدس  ..................  .........    80 

25-تشخیص افتراقی....................................... 80

 

1-25-شناسایی عامل بیماری زا ........................... ..      81

1-1-25-بررسی میکروسکوپیک اگزودای ریه از طریق تهیه اسمیر یا برش بافتی  81

2-25- تشخیص آزمایشگاهی ................................  81

1-2-25- روش کشت و جداسازی.............................. 81

1-1-2-25- انتخاب نمونه ها ................................  82

2-1-2-25- آماده سازی نمونه ها ..........................    82

3-25- تستهای بیوشیمی................................... 83

4-25- روشهای سرولوژی................................... 85

1-4-25- عوامل موثر در آزمایشات سرولوژی ....................      85

2-4-25- تست مهاری رشد  ...................................  87

3-4-25- تست ایمونو فلورسانس ..............................  88

4-4-25- تست رسوب ژلی................................... .. 88

5-4-25- تست فیکساسیون کامپلمان ............................  89

6-4-25- تست ممانعت از هماگلوتیناسیون ......................  89

7-4-25- تست آگلوتیناسیون لاتکس.......................... 90

8-4-25- تست الیزای رقابتی.............................. 91

9-4-25- سایر تستهای تشخیصی............................. 94

5-25 - مشکلات روشهای سنتی............................... 94

6-25- تشخیص با استفاده از PCR.......................... 95

فصل دوم: روش کار

26- روش کار ........................................... 101

1-26- جمع آوری نمونه ..................................... 101

1-1-26- مواد لازم.......................................... 101

2-1-26- بخش جمع آوری نمونه............................. 101

3-1-26- نمونه برداری .................................. 103

2-26- کشت و جداسازی نمونه ها............................ 104

1-2-26- مواد لازم ...................................... 104

 2-2-26- طرز تهیه محیط کشت اختصاصی برای جداسازی مایکوپلاسمای نشخوار کنندگان         106

1-2-2-26- مواد لازم .................................... 106

2-2-2-26- روش تهیه محیط کشت............................... 107

3-26- استخراج DNA مایکوپلاسما........................... 109

1-3-26- روش استخراج DNA از نمونه های ارسالی............... 109

4-26- فرایند PCR ...................................... 110

1-4-26- مواد لازم ...................................... 110

2-4-26- آماده سازی مواد جهت واکنش PCR .................... 112

1-2-4-26- افزوده سازی DNA نمونه‌ها ..................... 112

2-2-4-26- افزوده سازی DNA کلونیهای جدا شده.............. 115

3-2-4-26- تهیه مخلوط اصلی اولیه......................... 115

3-4-26- پرایمرها....................................... 115

4-26- واکنش PCR....................................... 117

5-26- تهیه ژل الکتروفورز .............................. 118 

1-5-26- طرز تهیه محلول اتیدیوم برماید ..................... 119

6-26- الکتروفورز ......................................... 121

7-26- رویت باندهای ایجاد شده .......................... 122 

فصل سوم: نتایج

27- نتایج ............................................. .. 124

1-27- جداسازی.......................................... 124

1-1-27- بررسی عملکرد محیط کشت........................... 124

2-1-27- نتایج کشت نمونه های ارسالی ..................... 124

1-2-1-27- نتایج روز پنجم  .............................. 125

2-2-1-27- نتایج روزهفتم تا دهم.......................... 125

3-2-1-27- نتایج روزپانزدهم............................. 126

2-27- نتایج  PCR  ....................................... 126

1-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر جنس .............. 126

2-2-27- تائید کلونی های جدا شده......................... 127

3-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر کلاستر مایکوئیدس... 127

4-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه آگالاکتیه..... 128

5-2-27- نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه مایکوئیدس کلونی بزرگ       129

3-27- نتایج کالبد گشایی................................ 130

1-3-27- معیار انتخاب .................................. 130

 فصل چهارم: بررسی نتایج

نمودارها................................................. 131

فصل پنجم: بحث

28- بحث .............................................. 139  

1-28- ضایعات کالبد گشایی.................................. 139

2-28- میزان وقوع عفونت تنفسی مایکوپلاسما ................ 141

3-28- روش کشت.......................................... 142

4-28- روش  PCR  ....................................... 147     

5-28- فراوانی گونه ها ................................. 152

29- خلاصه انگلیسی....................................... 159

30- منابع ............................................. .. 160

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اعداد مقدس قرآنی پاورپوینت مفاهیم پایه و بهینه سازی پرتفولیو مدل مارکوئیتز آداب مسافرت و سفر از نظر اسلام تحقیق گزارش عملكرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه پروژه طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download)