👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق روشهای مختلف آموزش کودکان دبستانی توسط معلم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق روشهای مختلف آموزش کودکان دبستانی توسط معلم

تحقیق روشهای مختلف آموزش کودکان دبستانی توسط معلم

راهکارهای گوناگون آموزشی توسط معلم به دانش آموزان

چکیده

مقدمه

ویژگی های عمومی کودک دبستانی

روش آموزش مستقیم یا روش آموزش سخنرانی 

فنون موثر آموزش با روش سخن

1.    بیان هدفهای آموزشی و آماده کردن یادگیرندگان

2.    استفاده از پیش سازمان دهنده 

3.    ارائه مطالب 

4.    توضیح دادن

5.    شورو شوق و تحرک 

6.    پرسیدن سوال هنگام آموزش با سخنرانی

7.    یاد داشت برداری  

انتقاد از روش سخنرانی  

موارد استفاده از روش سخنرانی 

آموزش با روش بحث گروهی 

مراحل آموزش با روش بحث گروهی

1.    انتخاب موضوع بحث

2.    یافتن زمینه مشترک برای بحث

3.    بیان هدفهای آموزشی و محدوده زمان

4.    ترتیب نشستن افراد در جلسه بحث

5.    هدایت جریان بحث

روش آموزش اکتشافی 

مراحل آموزش برای یادگیری اکتشافی

اقدامات پیش از آزمون

تعیین قصد یا هدف 

انتخاب یک موضوع مشکل یا معما بر انگیز

آموزش دادن درس

آماده ساختن یادگیرندگان و توضیح دادن روشهای اکتشافی

ارائه موقعیت معمابرانگیز..... جمع آوری اطلاعات یا داده ها و آزمایشگری

فرضیه سازی و توضیح دادن

تحلیل فراینداکتشافی

اقدامات پس از آموزش

گروه همسالان در دوره کودکی و نیاز به وابستگی

رشد خود پنداره و نیاز به سازندگی

روش اکتشافی هدایت شده 

آموزش با روشهای گوناگون بازی وورزش

تعریف روش:1      

روش تاریخی  / روش نوین

تعریف تدرس

روش کنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی ) 

روش شاگــــرد ـ استــــادی

روش چند حســـی ( مختلط ) 

روش حل مسئلــــه 

روش پـــــروژه ای  

شیــــــوه سخنــــــرانی  

 شیوه بازگویـــی 

شیـــــوه پــــرسش و پاســـــخ   

 شیوه تمــــرینی 

شیـــــوه بحثــــی  

شیــــوه نمایشــــی

شیــــوه آزمایشـــی ( روش اجرا کردن یا یادگیری بوسیله عمل  ) 

شیــــوه گـــــردش علمـــــی  

استفاده از منابـــــع دیداری و شنیــــداری 

الگــــوی کاوشگــــری به شیوه حقـــــوقی 

الگــــوی آمــــوختن کنتـــــرل خود  

الگــــــــوی ایفای نقش  

 روش کارگاهـــــــی 

 روش سخنــــرانی

سمینـــــار  

 کنفــــــــرانس  

 سمپـــــــوزیــــــوم  

روش تدریس کارگاهـــــی 

مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه 

مــــرحله فعالیت و کار  

 مـــرحله مشارکت  ..

مرحله درسی کوتاه و فشرده: 

مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی

 مرحله مشارکت و جمع بندی 

الگـــــوی دریافت مفهـــــوم 

الگــــوی تفکـــــر استقرایــــی 

الگـــوی آمــــوزش کاوشگــــری

الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــد.ه

الگوی یادسپاری / الگوی رشد عقلی

الگوی کاوشگری علمی  /الـگــــوی تدریس غیـــــر مستقیم

الگـــوی بدایع پــــردازی ( افـــزایش تفکــــر خلاق ) 

الگــــوی آگاهی یابی  / الگـــــوی دیــــدار در کــــلاس درس 

الگــــوی پــــژوهش گـــروهی ( تفحص گــــروهی ) 

الگــــوی آمــــوزش آزمایشگاهــــی

الگـــوی کاوشگـــــری علـــوم اجتماعـــــی     

الگـــوی یادگیـــــــری در حد تسلط آمـــــــوزش مستقیـــم

الگـــوی آمــــوزش برای رشد مفهــــوم و مهـــارت

طبقه بندی کودکان بر اساس تفاوتهای فردی

1.    تفاوت بین فردی

2.    تفاوت درون فردی 

3.    تفاوتهای فردی و مفهوم عام استثنایی

4.    برآورد درصد شیوع دانش آموزان استثنایی

5.    گروه بندی دانش آموزان

روشهای معیار شناسایی تیز هوشها و با استعدادها

1.    شناسایی دانش آموزان تیز هوش و با استعداد به وسیله آزمونهای میزان شده

2.    شناسایی دانش آموزان تیز هوش و بااستعداد با استفاده ار روش مشاهده 

3.    ویژگی دانش آموز تیز هوش وبااستعداد

وضعیت اقتصادی و طبقه اجتماعی

مشخصات بدنی

سازگاری اجتماعی..... مشخصات شخصی هویتی

وضعیت تحصلی و فعالیتهای خارج از کلاس

سایر مشخصات و خصوصیات

چگونه طراحی برنامه آموزشی برای تیزهوشان

1.    غنی سازی برنامه های آموزشی

2.    سرعت بخشیدن به برنامه های آموزشی

3.    مدارس یاکلاسهای ویژه روزانه یا شبانه

4.    محاسن

5.    معایب

دانش آموزان دیر آموز

1.    ویژگی کودکان دیر آموز

2.    وضعیت جسمانی توانایی حرکتی .. فراگیری زبان

3.    ویژگی شخصیتی اجتماعی

چگونگی طراحی برنامه آموزشی مناسب برای کودکان آموزش پذیر

1.    مدارس یا کلاسهای ویژه روزانه یاشبانه

2.    جریان غالب

    اهداف برنامه آموزشی آموزش پذیر

    نحوه آموزش کودکان آموزش پذیر

رویه های آموزشی (محیط حمایت آمیز کلاس) 

همسویی وتنظیم برنامه درسی

نظر کارشناسی فاطمه وردان  

نظرکارشناسی فطرت صادق پور

منابع

چکیده مطالب

موضوع تحقیقی که اکنون در دست شماست روشهای گوناگون آموزش به کودکان دبستانی می باشد شامل بخشهای مختلف  می باشد . قسمت اول آن درباره ویژگی های  عمومی کودک دبستانی توضیح داده شده که درادامه آن ما به بحث موضوع اصلی خود پرداخته و روشهای آموزشی را به قسمتها گوناگون تقسیم کرده و هر کدام را به طور مختصر توضیح داده ایم که این روشها به نام  روش آموزش مستقیم یا روش آموزش سخنرانی که خود به بخشهای گوناگون ازجمله .بیان هدفهای آموزشی و آماده کردن یاد گیرندگان -  استفاده از پیش سازمان دهنده -  ارائه مطالب-توضیح دادن  - شورو شوق وتحرک   - پرسیدن سوال هنگام آموزش با سخنرانی  -یادداشت برداری - که درباره هر کدام  توضیحات مفصلی  داده شد به خوبی آشنا می شوید در ادامه از روش سخنرانی انتقادشده و در پایان این بحث موارد استفاده روش سخنرانی را بیان کرده ایم   ....

...

آموزش با روشهای گوناگون بازی و ورزش

از طرفی بابازی2 هم میتوان آموزشهای گوناگونرا به کودک آموخت کودک دبستانی با مقایسه زمانی که خردسالتر بودند به شیوه ای منطقی تر و منظم تر فکر می کنند دلیل آن هم ممکن است این باشد کودکان دبستانی اغلب شورو شوق فراوانی برای گرد آوری دارند .گرد اوری خود نوعی باز ی است .اهمیت ذهنی گرد آروی این است این است که کودکان می توانند چیزهای زیادی درباره اشیای کلکسیون خود بیاموزند و حتی ممکت است در آغاز گرد آوری نیازمند قدری اطلاعات باشند .

 ...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مکانیک سیالات و کاربرد آن در ورزش مقاله سوسیالیسم و سوسیالیست در ایران و اسلام بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی پرسشنامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان (با تأکید بر استانداری خوزستان)