👈 فروشگاه فایل 👉

چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا كنون)

ارتباط با ما

... دانلود ...

چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا كنون)

دانلود مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا كنون)

فهرست مطالب

مقدمه ۴

ملاحظات نظری ۶

دورة اول ـ از عصر صفوی تا پایان حکومت زندیه ۱۰

دوره دوم – عصر سلسله قاجاریه ۱۸

دوره سوم – عصر پهلوی ها ۲۳

دورة چهارم – از انقلاب اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی ( ۸۹-۱۹۷۹ ) ۲۸

دورة پنجم – دورة پس از فروپاشی شوروی ۳۲

👇محصولات تصادفی👇

مقاله امام زمان و ادیان مختلف پایان نامه بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش سری اول پایان نامه عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شكستن مقاومت در كودكان خیابانی خانة كودك ناصرخسرو مقاله یادی از معلم نمونه استاد شهید مطهری