👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

ارتباطات سازمانی شامل فرایندی است كه دو یا چند واحد از یك مجموعه از طریق تبادل نظر، اطلاعات مورد نیاز خود را مبادله كرده و از آنجایی كه ارتباطات از عناصر اولیه مدیریت است، مدیران باید در سطوح مختلف با افراد مجموعه و یا همطراز خود ارتباط موثر برقرار كنند

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

 

چكیده

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی كه در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندركار فرایند ارتباطند و پیوسته به كار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتی است كه در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملكرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، 1369، ص 247).

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری كاركنان و مدیران سازمان ملی جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدیر دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای 14 نفر از مدیران به علت كمی شمارش گردید و 169 نفر از كاركنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار كاركرد ارتباطات رابینز بوده است.

اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ برای مدیر 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعیین گردیده است.

برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصیفی، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

1- بین فرآیند ارتباطات و عملكرد مدیران رابطه وجود دارد.

2- مدیران بر این اعتقادند كه كنترل رفتار سازمانی پرسنل از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

3- مدیران بر این اعتقادند كه در پرسنل ایجاد انگیزه می كنند.

4- مدیران بر این اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحیه) پرسنل چندان مهم تلقی نمی شود.

5- مدیران بر این اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

فهرست مطالب

چكیده                                        1

فصل اول: كلیات پژوهش                

1-1- مقدمه                                              3

2-1- بیان مسئله                                              3

3-1- هدف پژوهش                                           4

4-1- اهمیت ضرورت پژوهش                                       5

5-1- انگیزه پژوهش                                            6

6-1- سوالهای پژوهش                                           6

7-1- تعاریف عملیاتی                                          6

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2-  مبانی نظری پژوهش                                      11

1-1-2- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                               12

2-1-2- ارتباطات چیست                                    14

3-1-2- تعاریف ارتباطات                                       15

4-1-2- هدف از برقراری ارتباط                                     17

5-1-2- انواع ارتباطات                                         18

6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی                              22

7-1-2- شیوه های ارتباط                                       23

8-1-2- شکلهای ارتباط                                          25

9-1-2- فرآیند ارتباطات                                           29

10-1-2- الگوی ارتباطی برلو                                   31

11-1-2- ارتباطات سازمانی به عنوان یك فرآیند متقابل                        31

12-1-2- موانع برقراری ارتباط                                      32

13-1-2- كاركردهای ارتباطات                                   33

14-1-2- نقش ادراك در ارتباطات                                 45

15-1-2- بازخور                                           47

16-1-2- ویژگی یك ارتباط مؤثر                                 49

17-1-2- رفتار تأثیر گذار چیست                                50

18-1-2- نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                50

19-1-2- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                            52

ارتباط مؤثرتر                                                52

21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات                                53

22-1-2- ارتباطات محور توسعه                                      55

23-1-2- پیشرفت ارتباطات                                      56

24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان                                 59

25-1-2- اهمیت ارتباطات سازمانی                               63

26-1-2- مدیریت ارتباطات سازمانی                                  65

27-1-2- اهمیت ارتباطات در مدیریت                                 65

28-1-2- ارتباطات و مشكلات مدیریت                                  69

2-2- عملكرد                                              70

1-2-2- مدیریت عملكرد                                     71

2-2-2- دیدگاههای تاریخی در مورد عملكرد                           72

3-2-2- تعریف ارزشیابی عملكرد                                 73

4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE                                75

5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE                               77

6-2-2- سه كنش مدیریت عملكرد                                  81

7-2-2- برنامه ریزی عملكرد                                    82

8-2-2- سرپرستی                                           83

9-2-2- مرور بر عملكرد                                    85

10-2-2- معیارهای عملكرد                                      85

11-2-2- تجدید نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهمیت جلوه دهد          88

12-2-2- الگوی بهبود عملكرد مدیریت                                92

3-2- پیشینه پژوهش                                       96

1-3-2- تحقیقات داخل كشور                                     96

2-3-2- تحقیقات خارج كشور                                     98

فصل سوم: فرایند پژوهش

1-3- روش پژوهش                                     105

2-3- جامعه آماری                                    105

3-3- نمونه و روش نمونه گیری                         105

4-3- ابزار پژوهش                                    106

5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                       107

6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها                      107

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

1-4- مقدمه                                          109

2-4- توصیف داده ها                                  110

3-4- تحلیل داده ها                                  119

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

1-5- بحث و نتیجه گیری                               127

1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش                        127

2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش                       127

1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                       127

2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                       128

3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                       128

4-2-1-5- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش                         129

2-5-  نتیجه كلی                                     130

3-5- محدودیتها و مشكلات پژوهش                        130

4-5- پیشنهادهای پژوهش                               130

5-5- خلاصه پژوهش                                     131

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                   136

فهرست منابع لاتین                                    139

 

ضمایم

پرسشنامه مربوط به مدیر

پرسشنامه مربوط به كاركنان

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه مقیاس های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران طرح توجیهی تولید ورق های فولادی مورد مصرف خودروسازان پژوهش لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی) طرح توجیهی و کار آفرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر متن درس اول کتاب eglish today