👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی

پایان نامه کارشناسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی چكیده در‌این پژوهش به بررسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشانسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد سوالهای‌این پژوهش آن بوده است كه آیا بین سلا

پایان نامه کارشناسی

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

چكیده:

در‌این پژوهش به بررسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشانسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد سوالهای‌این پژوهش آن بوده است كه آیا بین سلامتی روانی دانشكده علوم تربیتی با دانشجویان علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد ؛ و سوال دوم به‌این شكل بود كه آیا بین سلامت روانی دانشجویان پسر دانشگاه علوم تربیتی روا نشناسی با دانشجویان پسر دانشگاه علوم پایه تفاوتهای معنا داری وجود دارد ؛‌و سوال سوم به‌این شكل بود كه آیا بین سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه علوم تربیتی با دانشجویان دختر علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد؟ و سوال چهارم به‌این مورد پرداخته بود كه آیا بین سلامتی روانی دانشجویان دختر دو دانشكده با دانشجویان پسردو دانشكده تفاوت معنی داری وجود دارد؟ جامعه آماری‌این پژوهش همه دانشجویان دودانشكده بود كه از بین‌این دانشجویان دو دانشكده تعداد 100 نفر به ‹‹ عنوان نمونه، از هر دو دانشكده با روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شد ابزار گرد آوری اطلاعات در‌این پژوهش عبارت بود از آزمون سلامت روانی (scl-90-R). روش تحقیق در‌این پژوهش روش همبستگی بود. ـ آزمون t برای دو گروه مستقل.

بررسی سولات در‌این پروژهش حاكی از آن است كه ارتباط معنی داری بین سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و علوم پایه وجود نداشت و در مورد سوال دوّم و سوم هم سلامت روانی دانشجویان پسر و دانشجویان دختر دو دانشكده هم نتیجه مانند سوال اول بود یعنی تفاوت معنای داری بین سلامت روانی آنها وجود نداشت ولی در مورد سوال چهارم نتیجه بر عكس بود یعنی‌اینكه تفاوت معنای داری بین سلامت روانی دانشجویان دختر دو دانشكده در مقایسه با دانشجویان پسر دو دانشكده وجود داشت به‌این معنی كه سلامت روانی دانشجویان پسر دو دانشكده بیشتر از سلامت روانی دانشجویان دختر دو دانشكده بوده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اوّل:

1-         مقدمه       2

2-         بیان مسئله 10

3-         سوالهای پژوهشی     13

4-         اهداف پژوهش         13

5-         اهمیت و ضرورت پژوهش        14

6-         متغیرها و تعاریف مفهومی‌و عملیاتی آنها     15

7-         خلاصه مباحث مطرح شده        17

فصل دوم:

8-         پیشینه  تحقیق          18

9-         تاریخچه بهداشت روانی           19

10- تعریف سلامت روانی و نظریه های شناختی ارائه شده          44

11-هدف اصلی بهداشت روانی و دیدگاههای روان تحلیلگری و انسانگری در مورد بهداشت روانی    44

الگوی شخصیت سالم از دیدگاه رفتارگرایی   52

11-الگوی شخصیت سالم از دیدگاه پرلز      53

نظریه عقلانی هیجانی الیس       55

12-دیدگاه اریسكون در مورد مشخصات افراد سالم       57

انسانها دارای شخصیت سالم از نظر الکساندر 58

13-دیدگاه انجمن ملی بهداشت جهان درباره افراد دارای سلامت

ذهنی و روانی         59

14-دیدگاه های نظری دربارة سلامت روانی 60

  الف ـ نظریه سیستم ها           60

  ب ـ ودیكود اكولوژیكی          62

  ج ـ مفهوم تعادل حیاتی          65

فصل سوم:‌

روش تحقیق           68

طرح تحقیق            69

انتخاب نمونه یا نمونه گیری       70

جامعه آماری           70

تعداد نمونه             71

روش نمونه گیری     71

معرفی ابزار پژوهش و پایایی آنها            71

روش جمع آماری اطلاعات       72

روش آماری           73

فصل چهارم:‌

تجزیه و تحلیل آماری 74

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری    88

پیوستها

منابع

 

👇محصولات تصادفی👇

انعطاف پذیری در سیستم های تولید - یک رابطه و رویکرد پویا ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان مقاله هرس کردن پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت کارآفرینی کشت و صنعت گیاهان دارویی متین