👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

پایان نامه بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

پایان نامه بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران  

چکیده :

سرعت ، دقت و صحت ، شعار حرفه ای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) است که در سرلوحه فعالیت های این سازمان قرار دارد اما ، سوال این است که ایرنا تا چه اندازه توانسته است با اعمال ملاک های حرفه ای در انتخاب سربیران گروه های خبری خود به این شعار جامه عمل بپوشاند و به عبارتی ، ملاک های موجود انتخاب سردبیران گروه های خبری داخلی و نیز ملاک های مطلوب آن از نظر خبرنگاران هر گروه چیست ؟

شناخت ملاک های موجود و مطلوب انتخاب سردبیران گروه های داخلی خبری ایرنا، میزان اعمال این ملاک ها ، تاثیر آنها در تحقق شعار سرعت ، دقت و صحت ایرنا در اطلاع رسانی، شناخت ضعف ها و کاستی های موجود در زمینه ملاک های انتخاب سردبیران و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای سطح اطلاع رسانی در ایرنا ، از اهداف این پژوهش است . 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات                         

1-1- بیان مساله                                                                              1                                  

1-2- اهداف تحقیق                                                                           2

1-3- فرضیه ها                                                                                2

1-4- جامعه آماری                                                                            3

1-5- روش تحقیق                                                                             3

1-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                          3

1-7- متغیرها                                                                                  3

1-8- تعریف مفهومی متغیرها                                                               4

1-9- تعریف عملیاتی متغیرها                                                               6

1-10- محدودیت های پژوهش                                                              7

فصل دوم : پیشینه تحقیق  

مقدمه                                                                                           8

2-1- نگاهی به تعاریف ارتباط ، وسایل ارتباط جمعی ، ویژگی ها و وظایف          10

2-2- خبر و عوامل تاثیرگذار در تولید آن                                               22

2-3- نقش رسانه ها در شکل گیری افکار عمومی                                 38

2-4- قدرت و رسانه                                                                      46

2-5- آشنایی با آژانس های خبری و خبرگزاری ها                                  85

فصل سوم : روش کار

مقدمه                                                                                     106

3-1- روش پژوهش                                                                      107

3-2- جامعه آماری                                                                       107

3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                 107

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                  107

3-5- ابزار سنجش متغیرها                                                             108

3-6- سنجش روایی و اعتبار پرسش نامه                                           109

3-7- روایی پرسش نامه                                                               109

3-8- اعتبار پرسش نامه                                                               110

3-9- روش جمع آوری اطلاعات                                                       110

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                  111

فصل چهارم : تحلیل داده ها                                                              

مقدمه                                                                                    112

4-1- تجزیه و تحلیل توصیفی                                                          113

4-2- تجزیه و تحلیل استنباطی                                                       151

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه                                                                                     172

5-1- یافته های پژوهش                                                                174

پیشنهادها                                                                                177

ضمایم

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه مقیاس های ‌بهزیستی ذهنی دینر و همکاران مبانی نظری و پیشینه پژوهش قابلیت های بازاریابی پایان نامه راهبردهای تنظیم هیجانی و تیپ شخصیتی D در پیش بینی وضوع وعدم وقوع بیماری های قلبی – عروقی بررسی گیاه لوبیا چشم بلبلی به صورت لاتین تحقیق حامیان تولید ملی