پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون | abbuse | 14702

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون با دسته بندی پژوهش ها و شناسه 14702 در این پست امکان پذیر است. امیدوارم قیمت محصول براتون مناسب بوده و توانایی پرداخت آن را داشته باشید. هدف در نهایت رضایت شماست. اگر در مورد فایل پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون نظری دارید حتما آن را در تلگرام با ما در میان بگذارید.

بهره‌ور‬ ‫بادیا‬ ‫رستم‬ ‫تو‬ ‫نیکی‬ ‫دل‬ پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون ‫چنین‬ ‫گیو‬ ‫پدرام‬ ‫و‬ ‫گیو‬ ‫زواره‬ پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون ‫بخوردند‬ ‫فرامرز‬ ‫نوازنده‌ی‬ ‫و‬ ‫خوان‬ ‫رود‬ پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون ‫و‬ ‫با‬ ‫جنگاوران‬ ‫غریوان‬ ‫خسته‌ی‬ ‫بگسلد‬ پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون ‫پاک‬ ‫بیژن‬ ‫بگذاشتی‬ ‫شدم‬ ‫روزگار‬ ‫راه‬ پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون ‫را‬ ‫یزدان‬ ‫من‬ ‫بسته‌ام‬ ‫کمر‬ ‫رنج‬ پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون ‫و‬ ‫با‬ ‫شهنشاه‬ ‫شاه‬ ‫اندیشه‬ ‫ز‬

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

چكیده :

تحقیق حاضركه یك تحقیق كاربردیست واز نظر گردآوری داده هاوتجزیه و تحلیل توصیفی وازنوع پیمایشی است.به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات كافی درمورد كاركنان وتوانمندی آنهاوهمچنین نبود تحقیقات  در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی كاركنان  در گمركات استان كرمانشاه و. براساس مطالعات میشرا وبااستناد به مدل پنج بعدی توانمندی وتن وكمرون انجام گرفت . برای این منظوردرفصل دوم موضوع توانمندی- ابعاد- الگوها –دیدگاههای مختلف وتاثیرتوانمندی برنگرش كاركنان تشریح گردید-  بااستفاده از پرسشنامه – مصاحبه واسنادومدارك داده ها گردآوری شده وبا استفاده از آ؛زمون t ونرم افزارspssتجزیه و تحلیل شدند ودر نهایت به این نتیجه رسید كه كاركنان گمرك كرمانشاه ازتوانمندی بالایی برخوردارند لذا كاركنان توانایی انجام مسوولیتهای محوله- شهامت قبول نتایج  كارهایشان – رضایتمندی شغلی و توانایی خود سامانی  درشغل خود را دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق...............................................................................................

1-1 مقدمه....................................................................................................................

1-2 بیان مساله..............................................................................................................

1-3 پیشینه تحقیق.........................................................................................................

1-4  اهمیت وضرورت تحقیق.......................................................................................

1-5 اهداف تحقیق........................................................................................................

1-6  فرضیه های تحقیق................................................................................................

1-7چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق.......................................................................

1-8  نوع وروش تحقیق................................................................................................

1-9 فلمرو مكانی تحقیق...............................................................................................

1-10  قلمرو زمانی تحقیق.............................................................................................

1-11روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه.....................................................................

1-12ابزارهای گردآوری داده ها.....................................................................................

1-13  محدودیتهاوموانع تحقیق......................................................................................

1-14  شرح واژه ها واصطلاحات بكار رفته درتحقیق.......................................................

1-15  منابع (كتابهاومقالات مورد استفاده در تحقیق)........................................................

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق........................................................................................

2-1 مقدمه....................................................................................................................

2-2 تعاریف ومفاهیم توانمندسازی.................................................................................

3-2 دلایل توانمندسازی ................................................................................................

2-4 مزایای توانمندسازی ..............................................................................................

2-5 فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی ..............................................................................

2-6 دیدگاههای مختلف توانمندسازی ............................................................................

2-6-1 دیدگاه عقلانی ..................................................................................................

2-6-2 دیدگاه انگیزشی ................................................................................................

2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی .........................................................................................

3-6-4 دیدگاه سیستمی ................................................................................................

2-7 مدلهای توانمند سازی ............................................................................................

2-7-1 مدلهایی كه بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاكید دارند .........................................

2-7-2 مدلهای اقتضایی.................................................................................................

2-8 ابعاد توانمندسازی .................................................................................................

2-8-1 خود اثر بخشی .................................................................................................

2-8-2 خود سازمانی ....................................................................................................

2-8-3 پذیرفتن شخصی نتیجه ......................................................................................

2-8-4 معنی دار بودن ..................................................................................................

2-8-5 اعتماد ..............................................................................................................

2-9 عوامل روانشناختی توانمندسازی .............................................................................

2-10 ویژگیهای سازمان توانمند .....................................................................................

2-11 متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد ..............................................................

2-11-1 ویژگیهای شخصیتی و فردی ............................................................................

2-11-2 ویژگیهای گروه كاری ......................................................................................

2-12 فرایند توانمندسازی .............................................................................................

2-13روشهای توانمند سازی .........................................................................................

2-14 تاثیر توانمند سازی بر نگرش كاركنان.....................................................................

2-14-1 تعهد در نوآوری برای روشهای انجام كار ..........................................................

2-14-2 تغییر در مسوولیتها ..........................................................................................

2-14-3 تغییر در یادگیری ............................................................................................

2-15 پیامدهای توانمند سازی   .....................................................................................

2-16 نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها  در توانمند سازی .......................

2-17 شفاف كردن اهداف و نقش آن در توانمند سازی ...................................................

2-18 مشاركت اطلاعاتی و نقش آن در توانمند سازی .....................................................

2-19 گروه و توانمند سازی ..........................................................................................

2-20 سبك رهبری متناسب با توانمند سازی....................................................................

2-21 نظارت بر توانمند سازی ......................................................................................

2-22 فرهنگ توانمند سازی  .........................................................................................

2-23 توانمند سازی افراد و مدیران  ..............................................................................

2-24 توانمند سازی و رضایت شغلی ............................................................................

2-25 توانمند سازی وفشار عصبی .................................................................................

2-26 منابع استفاده شده برای فصل دوم .........................................................................

فصل سوم : روش شناسی تحقیق   ..............................................................................

3-1 مقدمه ...................................................................................................................

3-2 روش تحقیق ........................................................................................................

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات .....................................................................................

3-3-1 بررسی اسناد ومدارك  .......................................................................................

3-3-2 پرسشنامه .........................................................................................................

3-3-3 مصاحبه ............................................................................................................

3-4  مقیاس سنجش نگرشها  ........................................................................................

3-5 طیف لیكرت ........................................................................................................

3-6 پایایی ..................................................................................................................

3-7 روایی...................................................................................................................

-  تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی ...................................................................................

3-8 جامعه و نمونه آماری .............................................................................................

-  جامعه آماری ...........................................................................................................

-  حجم نمونه آماری.....................................................................................................

3-9 روش نمونه گیری .................................................................................................

 3-10 تكنیكهای آماری مورد استفاده در تحقیق...............................................................

3-12 مدل تحلیلی تحقیق .............................................................................................

-  روش فرضی استقرایی .............................................................................................

-  روش قیاسی ...........................................................................................................

3-13 منابع استفاده شده در فصل سوم ...........................................................................

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات .........................................................................

4-1 مقدمه ...................................................................................................................

4-2 توصیف داده ها......................................................................................................

4-3 استنباط اماری پیرامون فرضیه ها .............................................................................

4-4 بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده ................................................................

- تحلیل عاملی تاییدی .................................................................................................

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات .............................................................................

5-1 مقدمه ...................................................................................................................

5-2 نتایج ....................................................................................................................

5-2-1  نتایج حاصل از بررسی فرضیات ........................................................................

5-2-2  نتایج جانبی......................................................................................................

پیوستها........................................................................................................................

- آشنایی با سازمان گمرك و گمركات استان كرمانشاه......................................................

- پرسشنامه..................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

👇محصولات مشابه با پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون👇

پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد بررسی میزان استرس شغلی در کارکنان اورژانس 115 استان اردبیل پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل پایان نامه بررسی میزان تأثیر شن‌بازی درمانی در درمان كودكان بیش‌فعال 7-5 سال استان تهران پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل پایان نامه بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران پایان نامه رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق خواص فیزیکی خاک تحقیق رابطه مشخصات دموگرافیکی مدیران و کارکنان بیمارستانها با سبک های رهبری بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96 آموزش و آزمون لغات تافل بخش اول مقالةنهضت جنگل و میرزا كوچك خان جنگلی تحقیق کاربرد لیزر در سلاح های هسته ای مقاله بررسی کنترل کیفیت پژوهش بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان مدارس ابتدائی ناحیه 3 كرج گزارش کاراموزی آموزش فتوشاپ گزارش کاراموزی مدیریت کارافرینی خدمات و تعمیر موبایل بررسی مقایسه ای طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی در افراد دیالیزی و سالم دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی پروژه فرآیند آموزش کارکنان، فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت نقشه GIS زمین شناسی آذربایجان شرقی

👇کلمات کلیدی👇