پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور | abbuse | 14469

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. دانلود فایل پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور با دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی و شناسه 14469 در این پست امکان پذیر است. امیدوارم قیمت محصول براتون مناسب بوده و توانایی پرداخت آن را داشته باشید. هدف در نهایت رضایت شماست. اگر در مورد فایل پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور نظری دارید حتما آن را در تلگرام با ما در میان بگذارید.

بهره‌ور‬ ‫بادیا‬ ‫رستم‬ ‫تو‬ ‫نیکی‬ ‫دل‬ پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور ‫چنین‬ ‫گیو‬ ‫پدرام‬ ‫و‬ ‫گیو‬ ‫زواره‬ پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور ‫بخوردند‬ ‫فرامرز‬ ‫نوازنده‌ی‬ ‫و‬ ‫خوان‬ ‫رود‬ پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور ‫و‬ ‫با‬ ‫جنگاوران‬ ‫غریوان‬ ‫خسته‌ی‬ ‫بگسلد‬ پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور ‫پاک‬ ‫بیژن‬ ‫بگذاشتی‬ ‫شدم‬ ‫روزگار‬ ‫راه‬ پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور ‫را‬ ‫یزدان‬ ‫من‬ ‫بسته‌ام‬ ‫کمر‬ ‫رنج‬ پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور ‫و‬ ‫با‬ ‫شهنشاه‬ ‫شاه‬ ‫اندیشه‬ ‫ز‬

پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور

پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور

پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور

پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور

چكیده تحقیق :

این تحقیق در نظر دارد به بررسی علل خشونت زنان علیه مردان طی 6 ماهه گذشته شده را با رجوع به روزنامه های كثیر الانتشار (مورد ارزیابی قرار دهد 2 پرسش زیرمبنای كار پژوهشگر بوده است:

خشونت های زنان علیه مردان بررسی شده درروزنامه های كشور از مهر لغایت اسفیند 82 كدامند؟

چه عواملی موجب افزایش فراوان خشونت زنان علیه مردان درسالهای اخیر شده است؟

پدیده خشونت زنان علیه مردان چه پیامدهای اجتماعی برای جامعه خواهد داشت؟

در این فصل به تعریف اصطلاح خشونت روزنامه كیهان ، اطلاعات، همشهری، و جام جم پرداختیم.

در فصل دوم به بررسی خشونتهای خانگی وسائل مربوط به آن (چه خشونت زنان علیه مردان و برعكس) ، آزار جنسی و مسائل زنان را وادار به جبهه گیری می كند، مسئله تحریك زنان توسط مردان به یكی از عوامل بسیار مهمی است كه باعث اعمال خشونت زنان شده است.

همچنین بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی كه باعث سست شدن پایه های اخلاقی جامعه شده و راه را برای نفوذ ناهنجاریها  باز می‎كند اشاره شد.

پست انگاشتن نقش های زنانه مسئله ای بسیار مهم است با توجه به خطیر و سخت بودن آن برای زنان و به تفاوت داشتن جامعه نیست به آن بار روانی منفی را برای زنان جامعه به ارمغان می‎آورد.

در فصل سوم، روش تحقیق، طرح تحقیق، فن تحقیق، طرح تحلیلی، طرح اجرایی را بیان كردیم.

با توجه به آن این تحقیق دارای پایگاه اكتشافی است، از انجا كه علل پیدایش این نوع خشونت درمان بیشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه پیش بینی می‎شود كه بدلیل این كه این امر در گذشته ای نه چندان دور اتفاق افتاده است از رشد تاریخی نیزاستفاده شده است.

در رابطه با بررسی و شناخت و علل گرایی زنان به خشونت در چارچوب رشد اكتشافی و مطالعه توضیحی انتخاب شده است كه به علت یابی و علل گرایش آنان به خشونت پرداخته شده است. و در رابطه با بررسی كلی خشونتهای زنان علیه مردان طرح تحقیق از نوع مطالعه انتقادی است. در رابطه با بررسی پدیده خشونت و خشونت زنان علیه مردان از فن كتابخانه استفاده شده است. در رابطه با بررسی و تأثیر نموندگی مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آینده از فن مشاهده استفاده می گردد.

تحلیل تخصصی این تحقیق در چارچوب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه كتابخانه ای ازیكسو و داده ها حاصل از بكارگیری فنون و مشاهده موارد خشونت از سوی دیگر صورت گرفته است.

تحلیل تئوریك این پژوهش با توجه به اهداف اعلام شده به واسطه تعقیب تأثیر است اجتمتاعی این پدیده در چهارچوب مطالعات علم جامعه شناسی ارتباطات تحلیل فونكیسونی یا كاركردی خواهد بود

طرح اجرایی این تحیقق از ابتدای پائیز 82 شروع و در تابستان 1383 به پایان رسید.

در فصل چهارم به ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه پرداختیم كه این فصل در نظر دارد مسئله دختران خشن كه تقریبا در جوامع امروزی با پسران خشن برابری می‎كند مورد بررسی قرار دهد.

همچنین نقش رسانه های جمعی و اثرات آن بر افزایش یا كاهش خشونت و تبلیغ آن به عنوان یك هنجار را مورد بررسی قرار دهد.

مسئله بسیار مهم نهاد خانواده كه نقش اساسی و حساس دارد را در تربیت كودكان سالم را دارد نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

فرهنگ سازی براساس حقوقی اسلامی انسانی نه بعنوان یك شعار بلكه بعنوان یك طرح مهم و اساسی مطرح گردیده كه باید مسئولین را بیشتر متوجه امور فرهنگی و حقوقی زنان نماید.

با توجه به این كه كشور ما در حال توسعه می‎باشد لازم دیده شد كه همگام با پیشرفت صنعتی پیشرفتهای فرهنگی و اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد تا بطور كلی از جامعه سنتی فاصله بگیریم.

نقش مدرسه بعنوان خانه دوم كودك لازم دیده شد مورد بررسی قرار گیرد.

تشنجات خانوادگی كه باعث بسیاری از آسیبهای اجتماعی است و از جمله مسئله دختران فرار را با خود به ارمغان می‎آورد لحاظ شده است.

اوقات فراغت بعنوان مسئله پایان این فصل از جوانب و بعدهای گوناگون قضیه مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم با توجه به اطلاعات  وتحقیقات انجام گرفته نتیجه  گیریهای انجام شده است كه مسئولین و پژوهشگران را در جریان و پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه جهت رفع این آسیب بسیار مهم اجتماعی كه در زمانه حاضر بیشتر نمود پیدا كرده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول : مقدمه

تاریخچه مطالعاتی ..................................................................................................... 2

بیان مسئله ................................................................................................................. 10

فرضیات یا پرسشهای تحقیق..................................................................................... 14

اهداف مطالعاتی.......................................................................................................... 15

حدود مطالعاتی........................................................................................................... 16

اهمیت مطالعاتی.......................................................................................................... 17

تعریف اصطلاحات...................................................................................................... 19

فصل دوم: مرور مطالعاتی

خشونتهای خانگی....................................................................................................... 26

آزار جنسی ................................................................................................................ 27

تحریك زنان توسط مردان......................................................................................... 28

بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی ................................................................................. 28

پست انگاشتن نقش های زنانه .................................................................................. 29

فصل سوم: روش تحقیق

رسش تحقیق.............................................................................................................. 33

طرح تحقیق................................................................................................................. 34

فن تحقیق.................................................................................................................... 35

طرح تحلیلی................................................................................................................. 36

طرح اجرایی................................................................................................................ 37

فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات

دختران خشن............................................................................................................. 39

رسانه های خشن....................................................................................................... 40

نادیده انگاشتن نهاد خانواده ..................................................................................... 43

فرهنگ سازی بر اساس حقوق اسلامی و انسانی...................................................... 43

همگام با پیشرفت صنعتی .......................................................................................... 45

مدارس آگاه .............................................................................................................. 46

تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان....................................................................... 47

اوقات فراغت.............................................................................................................. 48

فصل پنجم: استنتاج

استنتاج ...................................................................................................................... 52

پیشنهادات ................................................................................................................. 56

ضمائم........................................................................................................................ 57

كتابنامه ...................................................................................................................... 59

👇محصولات مشابه با پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور👇

بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان شناخت پیدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان مقاله خشونت علیه زنان و حمایت از زنان خشونت دیده پایان نامه عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها مقاله بررسی خشونت علیه زنان در ایران مبانی و پیشینه نظری انواع خشونت علیه زنان مبانی نظری و پیشینه خشونت خانگی علیه زنان (فصل دو) پایان نامه بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پایان نامه بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان كارمند شهر قزوین

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ایمونولوژی سرطان پاورپوینت تعادل در مدل ایستا تحقیق روشهای بازاریابی محصولات صنایع غذایی پاورپوینت مکانهای آموزشی پاورپوینت ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی فصل دوم پایان نامه هوش هیجانی و دیدگاه های آن « مبانی نظری و پیشینه » مقاله مباحث تئوری و شناختی كلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازمان یادگیرنده تحقیق نسخه های خطی دیوان فدایی یزدی طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوب مقاله كدام گروه از بیماران به انتقال خون (تزریق خون) نیاز دارند؟ آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلو گیری از آن تحقیق جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,IEEE کاراموزی کارخانه ارج تحقیق ساخت نرم افزارهای بازی های رایانه ای

👇کلمات کلیدی👇