👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی 

چکیده :

جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک – به عنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه – می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.

بی شک اسنادیکه دستخوش جعل و تزویر قرار می گیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاریها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی قانونگذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند به عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانونگذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهائی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

 واژگان کلیدی : ثبت اسناد، اسناد رسمی، اسناد عادی، جعل، جعل اسناد رسمی، تصدیق خلاف واقع. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه 

بخش اول : کلیات   مبانی و تحول تاریخی جعل                                    1 

فصل اول :                                                                                           

معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل                2 

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل                                                    3

  الف) معنای لغوی بزه جعل                                                           3

  ب) معنای اصطلاحی بزه جعل                                                       3

گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل                                                                     5

  الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام                                                   5

  ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران                                             6

1- دوران قدیم                                                                        6

2- دوران قبل انقلاب                                                                 7

3- دوران بعد از انقلاب                                                               8

گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان                                           9

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها                                                11

گفتار اول : جعل مادی                                                                               12

مصادیق جعل مادی :                                                                    12

1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه كردن                                       13

2- قلم بردن ، الحاق و اضافه كردن عبارتی در سند                                 13

3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر                                                         13

4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند                                                   13

5- ساختن نوشته یا سند                                                               13

6- ساختن مهر و امضاء                                                                 14

گفتار دوم : جعل معنوی                                                                 15

مصادیق جعل معنوی :                                                                16

 1- تخریب موضوع و مفهوم سند                                                   16

2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن                  16

3- چیزی را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن                          16

4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی            17

5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی                      17

 وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی                                                           18                                                             

فصل سوم : تعریف سند و انواع آن                                                         19 

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران                                              20

گفتار دوم : انواع سند                                                                                21

الف) سند رسمی :                                                                                      21

  سند رسمی از نظر قانون ثبت                                                        24

  آثار سند رسمی در قانون ثبت :                                                      25

1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی                                               25

2. حدود و اعتبار اسناد رسمی                                                                   25

3. قدرت اجرائی اسناد رسمی                                                          26

ب) تعریف سند عادی و اقسام آن :                                                                  28

    1- اسناد عادی كه افراد امضاء یا مهر نموده اند.                                               29

    2- دفاتر تجاری :                                                                        29

  الف. دفتر تجاری رسمی                                                                29

   ب. دفتر تجاری عادی                                                                  30

  3- اسناد بازرگانی                                                                       31

  4- نوشته های خصوصی افراد                                                                   31

بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه                                                  33     

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد                                        35 

گفتار اول : عنصر قانونی                                                                             36

گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100

قانون ثبت اسناد                                                                         38

 الف) مرتكب جرم                                                                                          38

 ب) انواع عمل فیزیكی در ماده یكصد كه می تواند جرم جعل در سند

 رسمی را تحقق سازد.                                                                                       40

1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت كند.                                                  40

2- سندی را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند

 ثبت نمایند.                                                                                42

3- سندی را به اسم كسانی كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.                     46     

4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت كند.                     48

5- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مكتوم كند یا ورقی از آن دفاتر

را بكشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.          50

6- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالكیت انتقال دهنده ثبت كند.                     54

7- سندی را كه به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت كند.        55

ج) نتیجه عمل محرمانه یا ركن نتیجه (عنصر ضرر)                                      56

مفهوم ضرر                                                                                    56

اقسام ضرر :                                                                                                   58

    ضرر مادی                                                                       58

    ضرر معنوی                                                                     58

    ضرر اجتماعی                                                                            58

گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)                                                            60

گفتار چهارم : مجازات مرتكبین اعمال ماده یكصد قانون ثبت :                                          62

1- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی                                                          62

2- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی                                                64

3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی                                            65

4- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل

 اسناد رسمی                                                                          66      

فصل دوم : جعل ارتكابی توسط شاغلین ثبت اسناد                                  68                       

گفتار اول : عنصر قانونی                                                                             71

گفتار دوم : عنصر مادی :                                                                            73

1-    عمل مرتكب                                                                        73

2-    موضوع جرم                                                                        73

3-    ركن نتیجه                                                                          75                              

گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی                                                               77

گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع                                            78 

فصل سوم :

 استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی           79 

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی                81

گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت            87

گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك               93 

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                            97

منابع و مآخذ                                                                                          101

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق فلایویل تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران 1986 پایان نامه رفتار سنگ (مكانیك سنگ) درمعدن سنگ تزئینی(بیرجند) مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتر