پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی | abbuse | 13387

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی با دسته بندی بازاریابی و امور مالی و شناسه 13387 در این پست امکان پذیر است. امیدوارم قیمت محصول براتون مناسب بوده و توانایی پرداخت آن را داشته باشید. هدف در نهایت رضایت شماست. اگر در مورد فایل پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی نظری دارید حتما آن را در تلگرام با ما در میان بگذارید.

بهره‌ور‬ ‫بادیا‬ ‫رستم‬ ‫تو‬ ‫نیکی‬ ‫دل‬ پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی ‫چنین‬ ‫گیو‬ ‫پدرام‬ ‫و‬ ‫گیو‬ ‫زواره‬ پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی ‫بخوردند‬ ‫فرامرز‬ ‫نوازنده‌ی‬ ‫و‬ ‫خوان‬ ‫رود‬ پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی ‫و‬ ‫با‬ ‫جنگاوران‬ ‫غریوان‬ ‫خسته‌ی‬ ‫بگسلد‬ پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی ‫پاک‬ ‫بیژن‬ ‫بگذاشتی‬ ‫شدم‬ ‫روزگار‬ ‫راه‬ پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی ‫را‬ ‫یزدان‬ ‫من‬ ‫بسته‌ام‬ ‫کمر‬ ‫رنج‬ پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی ‫و‬ ‫با‬ ‫شهنشاه‬ ‫شاه‬ ‫اندیشه‬ ‫ز‬

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                     صفح

 

ه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

(1-1 مقدمه................................................................................................................................ 2

(2-1 بیان مسئله........................................................................................................................ 3 

(3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 6

(4-1 اهداف پژوهش................................................................................................................. 8

(5-1 فرضیات پژوهش............................................................................................................. 9

(1-5-1 فرضیه اهم پژوهش.................................................................................................. 9

(2-5-1 فرضیه های فرعی پژوهش....................................................................................... 9

(6-1 متغییرهای پژوهش.......................................................................................................... 10

(7-1 قلمر و پژوهش................................................................................................................ 10

(1-7-1 قلمرو موضوعی....................................................................................................... 10

(2-7-1 قلمرو مکانی............................................................................................................. 11

(3-7-1 قلمرو زمانی............................................................................................................. 11

(8-1 تعریف مفاهیم و متغییر های پژوهش............................................................................... 11

(1-8-1متغییر مستقل پژوهش................................................................................................ 11

(2-8-1متغییر وابسته پژوهش............................................................................................... 12 

(9-1 تعریف واژه ها................................................................................................................. 15

 

فصل دوم: مبانی نظریه پژوهش

 

(1-2 بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر.............................................................................................. 17

 

(1-1-2 مقدمه........................................................ ........................................................... 17

(2-1-2 تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر............................................................................. 19 

(3-1-2 شکل گیری مدیریت کیفیت در شرق و غرب......................................................... 22

(4-1-2 بهبود کیفیت: روش های آمریکایی، ژاپنی و اروپایی............................................. 29

(5-1-2 مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر.................................................................................

(6-1-2 مفهوم کیفیت......................................................................................................... 33

(7-1-2 فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر.................................................................................. 35

(8-1-2 چرا یک سیستم مدیریت کیفیت جامع مورد نیاز است؟........................................... 36

(9-1-2 نیازمندی های اساسی اجرای 36..................................................................... TQM

(10-1-2 ویژگیهای کلیدی مدیریت کیفیت فراگیر............................................................... 37 

(11-1-2 سه اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع................................................................. 38

(12-1-2 اصول مدیریت کیفیت جامع................................................................................ 38

(13-1-2 پیشگامان کیفیت................................................................................................. 40

(1-13-1-2 دمینگ................................................................................................... 4

(2-13-1-2 جوزف جوران....................................................................................... 42

(3-13-1-2 آرماند فیگنبام......................................................................................... 43

(4-13-1-2 فیلیپ کرازبی....................................................................................... 44

(5-13-1-2 بیل کانوی............................................................................................ 46

(14-1-2 جایگاه کیفیت..................................................................................................... 48

(15-1-2 مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری...................................................................... 49

(16-1-2 جوایز کیفیت...................................................................................................... 49

(1-16-1-2 جایزه دمینگ........................................................................................ 50

(2-16-1-2 جایزه مالکوم بالدریج............................................................................. 51

(3-16-1-2 جایزه کیفیت اروپا............................................................................... 53

(4-16-1-2 جایزه کیفیت سوئدی............................................................................ 54

(17-1-2 ابزار مدیریت کیفیت جامع.................................................................................. 55

(18-1-2نتایج مثبت مدیریت کیفیت جامع............................... .......................................... 56

(19-1-2عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت جامع.............. .......................................... 56

(20-1-2 مراحل استقرار مدیریت کیفیت جامع................................................................... 58

(21-1-2 مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی............................................... ................... 60

(22-1-2 نظریات مختلف در زمینه ابعاد مدیریت کیفیت جامع..... ...................................... 61

(23-1-2مدل ها و نظریه هایی در رابطه با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ......... .. ..  63

(24-1-2 نیروهای پیشبرنده در 68  ........................................................................... TQM

(25-1-2 نیروهای بازدارنده در 68  .......................................................................... TQ

(26-1-2 موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی...................................... ..  63

 

(2-2بخش دوم:مدیریت شکایات مشتریان

 

(1-2-2مقدمه...................................................................................................................... 70

(2-2-2شکایات به عنوان چالشی برای شرکت...................................................................... 71

(3-2-2تاریخچه پاسخگویی به شکایات................................................................................. 72

(4-2-2 تعریف شکایات و پیش داوری ها.......................... .................................................. 73

(5-2-2رفتار مشتری ناراضی.............................................................................................. 76

(6-2-2دلایل مشتریان برای عدم شکایات با وجود نارضایتی................................................ 77

(7-2-2 کیفیت خدمات و رفتار ترک..................................................................................... 78

(8-2-2رضایت از شکایات................................ ................................................................. 80

(9-2-2مدیریت شکایات....................................................................................................... 81

(10-2-2 فواید مدیریت شکایات از دیدگاه ماتسوشیتا............................................................. 83

(11-2-2 اهداف مدیریت شکایات......................................................................................... 84

(12-2-2سیستم های مدیریت شکایات مشتریان.............................. ..................................... 86

(13-2-2وظایف اساسی مدیریت شکایات.............................................................................. 88

(1-13-2-2وظایف فرآیند مدیریت شکایت مستقیم............................................................... 88

(2-13-2-2وظایف فرآیند مدیریت شکایت غیر مستقیم........................................................ ...        90

(14-2-2 استاندارد مدیریت شکایات مشتریان 93...................................................... ISO10002

 

بخش سوم: پیشینههای پژوهش

 

(1-3-2پژوهش های داخلی................ ................................................................................... 94

(2-3-2پژوهش های خارجی..................... ............................................................................ 97

 

بخش چهارم:چهارچوب نظری پژوهش

107

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

(1-3 مقدمه.................................................................................................... ......................... 109

(2-3 روش پژوهش................................................................................................................. 109

(3-3متغییرهای پژوهش........................................................................................................... 110

 

(4-3 جامعه ی آماری.......................................................................................................................

 

110

(5-3 تعیین حجم نمونه....................................................................................................................

 

111

(6-3 روش نمونه گیری....................................................................................................................

 

111

(7-3 روش گردآوری اطلاعات........................................................................................................

 

113

(8-3 ابزارگردآوری داده ها ...........................................................

.................................................

113

(9-3 روایی پرسشنامه ...... ...............................................................................................................

 

114

(10-3پایایی پرسشنامه......................................................................................................................

 

114

(11-3روش تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................................

 

116

(12-3مدل تحلیلی پژوهش..............................................................................................................

 

117

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

(1-4 مقدمه........................................................................................................ ................................

120

(2-4یافته های پژوهش........................................................................................................................

121

(1-2-4 تحلیل های آمار توصیفی..............................................................................................

121

(1-1-2-4 اطلاعات دموگرافیک..........................................................................................

121

(1-1-1-2-4 جنسیت.......................................................................................................

122

(2-1-1-2-4 گروه سنی...................................................................................................

123

(3-1-1-2-4 تحصیلات...................................................................................................

124

(4-1-1-2-4 سابقه کار.....................................................................................................

125

(5-1-1-2-4 رده شغلی....................................................................................................

126

(6-1-1-2-4 جنسیت با توجه به تحصیلات.......................................................................

127

(7-1-1-2-4 جنسیت با توجه به سابقه کار........................................................................

128

(8-1-1-2-4 سابقه کار و رده شغلی..................................................................................

129

(2-1-2-4 ابعاد مدیریت کیفیت جامع ....................................................................................

130

(3-1-2-4 ابعاد مدیریت شکایات مشتریان...............................................................................

130

(4-1-2-4 میانگین ابعاد مدیریت کیفیت جامع به تفکیک بانک ها.............................................

131

(5-1-2-4 میانگین ابعاد مدیریت شکایات مشتریان به تفکیک بانک ها......................................

131

(3-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ................................................. ..................................................

132

(1-3-4بررسی فرض نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگرف اسمیرنوف.......... ...................

132

(2-3-4 آزمون فرضیه اصلی.......................................................................................... 135

(3-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول .................................................................................. 136

(4-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم....................................................................... ........... 137

(5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم................................................................................... 138

(6-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم................................................................................ 139

(7-3-4 آزمون فرضیه فرعی پنجم.................................................................................. 140

(8-3-4 آزمون فرضیه فرعی ششم.................................................................................. 141

(9-3-4 آزمون فرضیه فرعی هفتم....................................................... ........................... 142

(10-3-4 آزمون فرضیه فرعی هشتم............................................................................... 143

(11-3-4 آزمون فریدمن.................................................................................................. 144

(12-3-4 آزمون کروسکال والیس:اولویت بندی بانک ها................................................. 145

 

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

 

(1-5 مقدمه.............................................................................................................................. 147

(2-5 خلاصه پژوهش.............................................................................................................. 147

(3-5 نتیجه گیری..................................................................................................................... 149

(1-3-5 نتایج بدستآمده از آمار توصیفی........................................................................... 149

(2-3-5 نتایج بدستآمده از آمار استنباطی.......................................................................... 151

(1-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی اول................................................... 151

(2-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی دوم.................................................... 151

(3-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی سوم................................................... 152

(4-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی چهارم................................................ 152

(5-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی پنجم.................................................. 153

(6-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی ششم.................................................. 153

(7-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی هفتم.................................................. 154

(8-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی هشتم................................................. 154

(9-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه اصلی.......................................................... 155

(4-5 پیشنهاد های منتج از فرضیه ها....................................................................................... 156

(1-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه اول..................................................................................... 156

(2-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه دوم..................................................................................... 156

(3-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه سوم.................................................................................... 157

(4-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه چهارم................................................................................. 157

(5-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه پنجم.................................................................................... 158

(6-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه ششم.................................................................................... 158

(7-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه هفتم........................... ....................................................... 158

(8-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه هشتم................................................................................... 159

(5-5سایر پیشنهادها................................................................................................................. 159

(6-5پیشنهاد های مربوط به پژوهشگران آینده........................................................................... 160

(7-5موانع و محدودیت های پزوهش........................................................................................ 160

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی....................................................................................................................... 163

منابع انگلیسی..................................................................................................................... 168

ضمایم و پیوست ها

پیوست اول: پرسشنامه

پیوست دوم: تجزیه و تحلیل های آماری

 

 

شماره جدول                                                 عنوان جدول                                                   صفحه

 

جدول (1-2 پیشینه مدیریت کیفیت جامع- پروفسور گاروین................................................ 21

جدول (2-2 پیشینه مدیریت کیفیت جامع- دکتر چارلزکوب................................................. 22

جدول(3-2 فعالیت های کیفیت در طول تاریخ در شرق و غرب 27........... ................................

جدول (4-2 وقایع مهم در شکلگیری 29........................................................................ TQM

جدول (5-2 جوایز کیفیت 30.................................................................... ................................

جدول (6-2 اصول، رویه ها و فنون مدیریت کیفیت جامع 38.................... ................................

جدول(7-2 مقایسه پیشگامان کیفیت 47..................................................... ................................

جدول (8-2 معیارهای اصلی و فرعی جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج 52 ................................

جدول (9-2 معیارهای جایزه کیفیت اروپا........................................................................... 53

جدول(10-2ابزارهای کنترل کیفیت....................................................................... 55

جدول (11-2 دیدگاه صاحبنظران در مورد ابعاد 62....................................................... TQM

جدول (12-2 ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی..................................................... 64

جدول(13-2اقدامات پیش روی مشتری ناراضی...................................................... 79

جدول(14-2بررسی مقایسه ای مدل قدیمی و نوین مدیریت شکایات............................ 82

جدول(15-2اهداف مدیریت شکایات....................................................................... 86

جدول (1-3 جامعه آماری کارکنان بانک ها...................................................................... 110

جدول (2-3 تعداد نمونه کارکنان 112........................................................ ................................

جدول (3-3 سطحبندی پرسشنامه نهایی از دیدگاه خبرگان.................................................. 114

جدول(4-3پایایی پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع.................................................... 115

جدول(4-3پایایی پرسشنامه مدیریت شکایات مشتریان............................................. 115

جدول(1-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب جنسیت............................................... 122

جدول(2-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب گروه سنی........................................... 123

جدول(3-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب تحصیلات.......................................... 124

جدول(4-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب سابقه کار............................................ 125

جدول(5-4 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت با توجه رده شغلی 126.......... ................................

جدول(6-4 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت با توجه به تحصیلات 127.... ................................

جدول(7-4 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت با توجه به سابقه کار 128...... ................................

جدول(8-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار و رده شغلی 129................ ................................

جدول(9-4 توزیع فراوانی ابعاد مدیریت کیفیت جامع 130......................... ................................

جدول(10-4 توزیع فراوانی ابعاد مدیریت شکایات مشتریان.............................................. 130

جدول(11-4 میانگین ابعاد مدیریت کیفیت جامع به تفکیک بانک ها......................... 131

جدول(12-4 میانگین ابعاد مدیریت شکایات مشتریان به تفکیک بانک ها................. 131

جدول (13-4 آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر ها...... 133

جدول(14-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان          135

جدول(15-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر تحریک شکایات مشتریان    136

جدول(16-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر پذیرش شکایات مشتریان     137

جدول(17-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر پردازش شکایات مشتریان         138

جدول(18-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر واکنش های شکایات مشتریان.139

جدول(19-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر تجزیه و تحلیل شکایات مشتریان140

جدول(20-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر کنترل شکایات مشتریان 141          .......

جدول(21-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر گزارش شکایات مشتریان 142 .....

جدول(22-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره برداری از شکایات مشتریان143

جدول (23-4 میانگین رتبه ابعاد مدیریت شکایات مشتریان......................................... 144

جدول (24-4 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبهبندی مدیریت شکایات مشتریان................ 144

جدول (25-4 میانگین رتبه بانک ها....................................................................... 145

جدول (26-4 نتیجه آزمون کروسکال والیس در رتبه بندی بانک ها............................ 145

شماره نمودار                                                عنوان نمودار                                                 صفحه

 

 

نمودار(1-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت 122     ................................

نمودار(2-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب گروه سنی 123 ................................

نمودار(3-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات 124 ................................

نمودار(4-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار 125  ................................

نمودار(5-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب رده شغلی 126.... ................................

نمودار(6-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت با توجه به تحصیلات 127       .......................

نمودار(7-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت با توجه به سابقه کار 128        .........................

نمودار(8-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار و رده شغلی 129.. ................................

شماره شکل                                                  عنوان شکل                                                  صفحه

 

شکل (1-1کوه یخی شکایات مشتری....................................................................... 5

شکل (1-2 تعریف TQM از دیدگاه هیلستن و کلیفسجو 31......................... ................................

شکل (2-2 معیارهای جایزه بالدریج و رابطه بین آ ن ها.................................................... 52

شکل (3-2 مدل SIQ برای برتری عملکرد 54......................................... ...............................

شکل(4-2مراحل استقرار مدیریت کیفیت جامع 60.................................... ................................

شکل (5-2وظایف مدیریت شکایات در محیط کسب و کار......................................... 92

شکل (6-2مدل مفهومی پژوهش........................................................................................ 107

👇محصولات مشابه با پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی👇

پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت كیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان در شركت مخابرات استان هرمزگان مقاله عالی ارشد مدیریت با لیزرل (با موضوع شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشی‎سازی انبوه) پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودروی خراسان ارتباط مدیریت سود ،تامین مالی و استراتژی تنوع در بانکهای خصوصی و دولتی پایان نامه بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصی بررسی موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت درکارخانه نیشکرهفت تپه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر توانمندی شرکت در سفارشی‎سازی انبوه (MC) پایان نامه بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی تحقیق مکانیسم تحمل گیاهان به شوری تحقیق مصونیت دولتها و سران از نظر حقوق بین الملل پاورپوینت پاسارگاد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره مقاله تاثیر ورود كالای چینی بر اقتصاد كشور آموزش و آزمون لغات تافل بخش اول مقاله اسرار تربیتی نماز پروژه نقش تولید پراکنده و همزمان در صنعت برق تجدید ساختار شده پایان نامه کارگاه تاسیسات شهری مقاله آموزش پرورش در پرتو هوش هیجانی و كاربردهای آن تحقیق اكولوژی گندم پروژه کارآفرینی تولید ساچمه فولادی پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی پایان نامه مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

👇کلمات کلیدی👇